THÁI LAN - CAMPUCHIA - SINGAPORE MALAYSIA INDONESIA Gọi ngay 0911.46.33.89 hay 0982.55.22.90 NGUYỄN THANH TÂM
Bạn cần biết Thông Tin Hợp Pháp, với Thỏa Thuận Dịch Vụ OlympTrade, và Quy Định Về Các Giao Dịch Thương Mại, cũng như Quy Định Về Các Giao Dịch Phi Thương Mại Và Chính Sách KYC/AML, Tuyên Bố Rủi Ro, và Thanh Toán 1 Click hay Chính Sách Về Quyền Riêng Tư khi sử dụng dịch vụ OlympTrade tại Việt Nam. Xem thêm tại chuyên mục Olymp Trade Việt Nam cập nhật 31/08/2018

Thông tin hợp pháp và quy định sử dụng dịch vụ OlympTrade

I. Thỏa thuận dịch vụ OlympTrade Việt Nam


1. Những quy định chung và Đối tượng của Thỏa thuận

1.1. Thỏa thuận Dịch vụ này được thực hiện giữa SMARTEX INTERNATIONAL LTD., đăng ký tại Suite 305, Griffith Corporate Centre P.O. box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines, số đăng ký 1631 CTD 2017 (sau đây gọi là Công ty), và cá nhân đã điền vào mẫu đăng ký trên trang web của Công ty hoặc trên nền giao dịch và chấp nhận các điều khoản trong Thỏa thuận Dịch vụ này và trong các phụ lục khi đăng ký (sau đây gọi là Khách hàng). (Các) Đại lý Thanh toán mà Công ty thuê để thực hiện các giao dịch phi thương mại theo Thỏa thuận này cũng là Bên (các Bên) trong Thỏa thuận này. Công ty, (các) Đại lý Thanh toán và Khách hàng gọi chung là các Bên."

1.2. Các hồ sơ sau đây là một phần không thể thiếu của Thỏa thuận Dịch vụ này (phụ lục của Thỏa thuận Dịch vụ này):
a. Quy định về các giao dịch thương mại;
b. Quy định về các giao dịch phi thương mại và chính sách KYC/AML;
c. Tiết lộ rủi ro;
d. Các tài liệu khác trong phần 'Thông tin pháp lý' trên trang web của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các miền con của trang web Công ty mà Khách hàng có thể truy cập được và/hoặc trong trạm giao dịch. Công ty có thể đơn phương thay đổi danh sách, tên và nội dung của các phụ lục Thỏa thuận này. Công ty có thể thêm các phụ lục mới của Thỏa thuận này hoặc xóa các phụ lục hiện tại mà không làm thay đổi điều khoản này. Nội dung của Thỏa thuận Dịch vụ và các phụ lục được đề cập là Thỏa thuận.

1.3. Thỏa thuận này là lời đề nghị được đăng tải trên trang web của Công ty, phải được xem như là lời đề nghị ký kết Thỏa thuận này theo các điều khoản được nêu trong đó. Đề nghị được đăng tải không có tính công khai. Công ty có thể tùy ý từ chối ký kết Thỏa thuận với bất kỳ người nào mà không cần giải thích lý do về việc từ chối hoặc chấm dứt mối quan hệ hợp đồng và chặn truy cập vào trạm giao dịch nếu có đăng ký. Việc Khách hàng đăng ký trên trang web của Công ty hoặc trên trạm giao dịch được xem là sự chấp nhận vô điều kiện các điều khoản trong đó. Ngay khi Công ty nhận được tiền nạp thêm vào tài khoản giao dịch của Khách hàng, mỗi giao dịch của Khách hàng sử dụng trạm giao dịch hoặc Bảng điều khiển sẽ trở thành đối tượng của Thỏa thuận này.

1.4. Khách hàng phải xem xét kỹ các điều khoản trong Thỏa thuận này. Khi đồng ý với các điều khoản trong Thỏa thuận này, Khách hàng đồng ý với các điều khoản trong tất cả các phụ lục nói trên, bao gồm các điều khoản trên các miền con của trang web Công ty mà Khách hàng có thể truy cập và khẳng định rằng họ là người trưởng thành có năng lực và không phải là công dân của quốc gia mà việc giao dịch trên tùy chọn có thể được xem là bất hợp pháp. Khách hàng cũng tuyên bố và đảm bảo với Công ty rằng:

1.4.1. Mọi thông tin được cung cấp trong quá trình đăng ký của Khách hàng và trong khi thực hiện Thỏa thuận là đúng sự thật, chính xác, đáng tin cậy và đầy đủ trong mọi vấn đề, và Khách hàng tự hoàn tất mẫu đăng ký;

1.4.2. Khách hàng có quyền thích hợp ký Thỏa thuận này, gửi các yêu cầu và đặt lệnh, và hoàn tất các nghĩa vụ của mình theo các điều khoản trong Thỏa thuận;

1.4.3. Khách hàng sẽ đích thân thực hiện mọi hoạt động thương mại và phi thương mại trên danh nghĩa của mình, bằng chi phí của riêng mình, và họ sẽ không sử dụng số tiền vay mượn hoặc nhận được từ các khách hàng khác của Công ty hoặc từ các bên thứ ba để thực hiện giao dịch. Khách hàng sẽ được hướng dẫn bởi các nguyên tắc chính trực, trung thực và hợp lý; Khách hàng sẽ không thực hiện các hoạt động phối hợp với các Khách hàng khác của Công ty nhằm gây thiệt hại cho Công ty; Khách hàng sẽ không sử dụng các tính năng kỹ thuật của hệ thống được sử dụng để cập nhật các chào giá trong trạm giao dịch, và sẽ không sử dụng các lỗi, khuyết điểm và điểm yếu của phần mềm mà khách hàng khám phá được trong trạm giao dịch nhằm mục đích thu lợi sẽ không phân phát thông tin về những điểm yếu cho các bên thứ ba. Khách hàng sẽ không sử dụng các biện pháp và cách thức vô nguyên tắc và không trung thực để thực hiện giao dịch (hoạt động) với Công ty; Khách hàng sẽ không sử dụng thông tin tay trong, bảo mật hoặc bất kỳ thông tin nào khác để có lợi thế không công bằng các loại khi thực hiện giao dịch với Công ty và/hoặc nhằm gây thiệt hại cho Công ty.

1.4.5. Khách hàng sẽ không sử dụng trạm giao dịch hoặc trang web để thông đồng với các hoạt động tài chính bất hợp pháp hoặc bất kỳ giao dịch phi pháp nào khác;

1.4.6. số tiền do Khách hàng liệt kê trong tài khoản của Công ty có nguồn gốc hợp pháp. Khách hàng sở hữu hợp pháp số tiền và có quyền sử dụng nó. Tài khoản của Khách hàng sẽ không được nạp thêm tiền từ tài khoản của ngân hàng bên thứ ba hoặc ví điện tử. Khách hàng sẽ không nạp thêm tiền vào tài khoản khách hàng
bên thứ ba hoặc rút tiền từ tài khoản của Khách hàng đến tài khoản ngân hàng bên thứ ba hoặc ví điện tử.

1.4.7. mọi hành động nào của Khách hàng theo Thỏa thuận này sẽ không vi phạm bất kỳ pháp luật, quy định, quyền, quy chế, hoặc quy tắc và quy định có thể áp dụng đối với Khách hàng hoặc trong phạm vi quyền tài phán mà họ cư ngụ hoặc các quy định trong bất kỳ thỏa thuận nào khác ràng buộc Khách hàng hoặc liên quan đến bất kỳ tài sản nào của Khách hàng.

1.4.8. Để thực hiện các giao dịch, Khách hàng sẽ sử dụng thiết bị của mình và kết nối với sàn giao dịch bằng các kênh và phương tiện giao tiếp (bao gồm số điện thoại, địa chỉ IP, v.v.) thuộc quyền sở hữu của Khách hàng; Khách hàng sẽ không sử dụng thiết bị của bên thứ ba và sẽ không đưa thiết bị của mình cho các bên thứ ba hoặc các khách hàng khác của Công ty; Khách hàng sẽ không sử dụng công cụ ẩn danh hoặc thiết bị khác và các công cụ của bên thứ ba, hoặc không sử dụng các thiết bị và công cụ giúp ẩn địa chỉ IP thực tế, vị trí thực sự, và địa điểm kết nối của Khách hàng với sàn giao dịch.

1.4.9. Khách hàng không phải là công chức liên bang hoặc thành phố, nhân viên viện quốc gia hoặc thành phố, nhân viên của một tổ chức quốc gia hoặc thành phố, tổ chức mà tiểu bang sở hữu đa số vốn. Khách hàng không phải là người giữ chức vụ chính trị quan trọng hoặc thành viên gia đình hoặc người thân của người giữ chức vụ chính trị quan trọng. Khách hàng không phải là người có liên hệ gần gũi với người giữ chức vụ chính trị quan trọng. Khách hàng không phải là người liên kết với Hoa Kỳ hoặc tiểu bang khác mà Công ty không hoạt động. Công ty giải thích và tùy tý sử dụng các thuật ngữ được sử dụng trong điều khoản này một cách độc lập theo các quy tắc của luật quốc tế và/hoặc luật pháp của một quốc gia cụ thể, các thuật ngữ và định nghĩa thường được chấp nhận, và các thông lệ kinh doanh thông thường.

1.5. Đối tượng của Thỏa thuận này là xác định các điều kiện chung mà các Bên thực hiện giao dịch, nội dung và thủ tục theo đó được trình bày trong Thỏa thuận này. Công ty đề ra và có thể tùy ý thay đổi một điều kiện quan trọng đối với giao dịch, có thể hạn chế số lượng giao dịch được thực hiện đồng thời, và giới hạn số lượng giao dịch mà Khách hàng có thể thực hiện trong khoảng thời gian do Công ty đề ra.

1.6. Công ty có thể thuê các bên thứ ba thực hiện Thỏa thuận này. Công ty không chịu trách nhiệm về các dịch vụ do các bên thứ ba này cung cấp.

2. Các thuật ngữ và định nghĩa

2.1. Tài sản – công cụ tài chính cơ sở của tùy chọn. Tài sản có thể là cổ phiếu công ty, chỉ số cổ phiếu, cặp tiền tệ (tỷ giá của một đồng tiền so với đồng tiền khác), hàng hóa được chào giá trên sàn giao dịch hàng hóa, quyền chọn hàng hóa, v.v.

2.2. Số dư tài khoản của Khách hàng – số tiền có trong tài khoản của Khách hàng.

2.3. Tùy chọn – một công cụ tài chính phái sinh (giao dịch) bao gồm hai hoạt động: Thực hiện giao dịch và Đóng giao dịch Khách hàng đã nhận được thu nhập hoặc thua lỗ số tiền giao dịch. Tuy nhiên, Công ty không cho phép Khách hàng có khả năng chịu trách nhiệm cao hơn số tiền giao dịch (Công ty không tác động đến Khách hàng). Công ty và Khách hàng thực hiện giao dịch với tùy chọn Tăng/Giảm - tùy chọn, mục tiêu bằng với giá tài sản hoặc giá khác do Khách hàng quyết định theo sự đề nghị của Công ty khi thực hiện giao dịch, khoản tiền thanh toán được chọn nếu giá thay đổi theo hướng Tăng và giá tài sản cao hơn mục tiêu khi hết hạn tùy chọn hoặc, nếu thay đổi giá theo hướng Giảm được chọn và giá tài sản thấp hơn mục tiêu khi hết hạn tùy chọn.

2.4. Khoản thưởng – số tiền ảo mà Công ty chuyển vào tài khoản của Khách hàng nếu Khách hàng tuân theo các điều kiện mà Công ty đề ra. Khi Khách hàng thực hiện giao dịch, số tiền mà Khách hàng chuyển được sử dụng trước, và chỉ sau khi được gửi đi đầy đủ, Khách hàng có quyền sử dụng Khoản thưởng này để giao dịch thêm. Theo quy tắc chung, Khách hàng không được phép chuyển số Khoản thưởng vào Tài khoản bên ngoài của Khách hàng. Nếu Khách hàng chuyển số tiền đã chuyển trước đây vào Tài khoản của Khách hàng đến Tài khoản bên ngoài của Khách hàng, Công ty có thể ghi nợ toàn bộ Khoản thưởng tích dồn trước đó từ Tài khoản của Khách hàng. Công ty có thể giảm thiểu lượng giao dịch và các điều kiện khác, và nếu Khách hàng tuân theo những điều kiện này, thì Khoản thưởng sẽ không bị ghi nợ từ Tài khoản của Khách hàng và có thể được rút vào Tài khoản bên ngoài của Khách hàng. Công ty có thể đăng tải các quy tắc chi phối việc ghi nợ, rút tiền và sử dụng Khoản thưởng, chuyển đổi Khoản thưởng thành tiền thực, các quy tắc chi phối việc thực hiện các giao dịch khác liên quan đến Khoản thưởng và số tiền của Khách hàng chi phối cách xử lý Khoản thưởng cho Khách hàng trên trang web. Ngoài Khoản thưởng, Công ty cũng có thể giới thiệu cho Khách hàng các giao dịch không rủi ro và thực hiện các cách giao dịch khác và giữ chân khách hàng; khi Khách hàng thực hiện giao dịch không rủi ro đó, Khách hàng nhận được thu nhập (nếu Khách hàng dự báo chính xác hướng thay đổi về cách giao dịch tài sản) hoặc số tiền giao dịch được hoàn lại cho Khách hàng (nếu Khách hàng không dự báo chính xác hướng thay đổi về cách giao dịch tài sản).

2.5. Trang web Công ty – trang internet tại địa chỉ (tên miền) olymptrade.com, và các trang internet khác mà Công ty đề cập đến trong Thỏa thuận hoặc trên trang web Công ty.

2.6. Tài khoản bên ngoài của Khách hàng – tài khoản séc của Khách hàng ở tổ chức cho vay, tài khoản (ví tiền) trong hệ thống thanh toán điện tử.

2.7. Thời gian hết hạn quyền chọn – thời gian mà điều kiện chi trả thu nhập trên tùy chọn được đánh dấu chọn.

2.8. Giờ giao dịch – thời gian mà giao dịch tài sản có thể được thực hiện.

2.9. Rút tiền – chuyển tiền từ Tài khoản của Khách hàng sang Tài khoản bên ngoài của Khách hàng.

2.10. Khoản chi trả – tiền thù lao cố định được ghi có vào Tài khoản của Khách hàng nếu đáp ứng đầy đủ các điều khoản của điều kiện tùy chọn. Số tiền Thu nhập được xác định khi thực hiện giao dịch. Thu nhập được ghi có vào tài khoản của Khách hàng từ nguồn quỹ (đền bù, đặc biệt) (quỹ dự phòng) được đảm bảo của Công ty, quỹ này được thành lập theo cách thức do Công ty quyết định bằng chi phí của Công ty.

2.11. Thực hiện giao dịch - giao dịch thương mại mà Khách hàng và Công ty chấp nhận các điều kiện quan trọng của giao dịch tùy chọn . Sau khi thực hiện, giao dịch tùy chọn được mở.

2.12. Đóng giao dịch - giao dịch thương mại mà tùy chọn mở được thanh toán. Điều này được thực hiện nếu điều kiện giao dịch được đáp ứng đầy đủ khi tùy chọn hết hạn hoặc Khách hàng chủ động. Đóng giao dịch sớm - đóng một giao dịch tùy quyết định của Khách hàng trước khi được đóng khi hết hạn tùy chọn. Giao dịch được đóng tùy quyết định của Khách hàng chỉ nếu Công ty có thể thực hiện điều này về mặt kỹ thuật và hành động này là đúng đắn nhưng không phải là
nhiệm vụ của Công ty.

2.13. Tình huống ngoại lệ - điều kiện thị trường bất thường được trình bày trong Quy định về Giao dịch thương mại.

2.14. Tỷ lệ chi trả - tỷ lệ phần trăm xác định số tiền thu nhập do Công ty đề ra tùy thuộc vào tài sản quyền chọn và các điều kiện khác của tùy chọn.

2.15. Chào giá tài sản – giá của một đơn vị tài sản.

2.16. Ghi chép lần xâm nhập – ghi chép trong cơ sở dữ liệu do máy chủ Công ty thực hiện, ghi chép, với độ chính xác đến từng giây hoặc trong trường hợp không có khả năng về mặt kỹ thuật, với độ chính xác đến từng giây, mọi yêu cầu và lệnh của Khách hàng cũng như kết quả xử lý của họ. Mỗi Khách hàng liên lạc với trạm giao dịch và khu vực cá nhân được ghi lại trong ghi chép những lần xâm nhập. Dữ liệu máy chủ này là nguồn thông tin chính và được các bên công nhận là bằng chứng trong trường hợp tranh chấp liên quan đến việc thực hiện Thỏa thuận này. Thông tin từ Ghi chép lần xâm nhập của máy chủ Công ty có ưu tiên vô điều kiện đối với tất cả các thỏa thuận khác khi xem xét tranh chấp, nhất là đối với thông tin ghi trong Ghi chép tập tin của trạm giao dịch của Khách hàng. Công ty có quyền không duy trì Ghi chép những lần xâm nhập.

2.18. Giao dịch phi thương mại - bất kỳ giao dịch nào của Khách hàng nạp thêm tiền vào Tài khoản của Khách hàng hoặc rút tiền từ Tài khoản của Khách hàng.

2.19. Giao dịch - giao dịch thương mại và phi thương mại của Khách hàng.

2.20. Mở giao dịch - giao dịch tùy chọn sau khi thực hiện giao dịch và trước khi đóng giao dịch, chưa được xác định xem có thanh toán mức chi trả không.

2.21. Đại lý thanh toán - bên thứ ba do Công ty sử dụng để chuyển tiền đến và/hoặc từ Tài khoản của Khách hàng. Đại lý thanh toán của Công ty là WALLFORT LIMITED, đăng ký số HE364695, KPMG Center, 1-st floor, 1 Agias Fylaxeos Street, 3025 Limassol, Cyprus. Công ty chịu trách nhiệm về mọi hành động của Đại lý thanh toán như thể đó là hành động của chính họ. Có thể gửi các yêu cầu/khiếu nại/trình bày đến Đại lý thanh toán tại địa chỉ được nêu trong điều khoản này theo thủ tục được quy định trong Phần 5 của Thỏa thuận này.

2.22. Cung cấp thông tin giá cả - chuỗi giá cả được hiển thị trên Trạm giao dịch.

2.23. Lãnh thổ đen – tình trạng giao dịch tùy chọn mở nếu thu nhập trên giao dịch có thể được chi trả trên cơ sở giá tài sản giao dịch hiện tại.

2.24. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán - công ty cung cấp dịch vụ chuyển tiền.

2.25. Thanh toán định kỳ - giao dịch lặp lại định kỳ để nạp tiền vào số dư tài khoản của Khách hàng mà không cần yêu cầu nhập lại thông tin thẻ tín dụng của họ. Sau khi Khách hàng nạp thêm tiền vào Tài khoản trong tài khoản của mình lần đầu, Khách hàng được trình bày một chọn lựa tránh phải nhập lại thông tin thẻ tín dụng của mình sau này. Khách hàng chỉ cần xác nhận từng thao tác nạp lại tiền vào số dư tài khoản của mình.

2.26. Giao dịch - thỏa thuận giữa Khách hàng và Công ty mà theo đó Khách hàng sẽ thanh toán số tiền giao dịch và Công ty đồng ý thanh toán khoản Thu nhập ấn định nếu điều kiện tùy chọn mà Khách hàng được chọn được thực hiện đầy đủ.

2.27. Máy chủ Công ty - phần mềm của Công ty được sử dụng để xử lý và lưu giữ thông tin về các yêu cầu giao dịch thương mại và phi thương mại của khách hàng, cung cấp thông tin thời gian thực cho Khách hàng về giao dịch trên thị trường tài chính, giải thích các giao dịch thương mại và phi thương mại, theo dõi việc thực hiện các điều kiện giao dịch và giới hạn các giao dịch thương mại, cũng như xác định kết quả tài chính của các giao dịch.

2.28. Phương thức rút tiền - một trong những phương thức Rút tiền được giới thiệu đến Khách hàng, được đăng tải trên trạm giao dịch và trên Bảng điều khiển.

2.29. Số tiền giao dịch - số tiền do Khách hàng thanh toán cho Công ty khi thực hiện giao dịch. Thu nhập của Khách hàng từ giao dịch tùy chọn tỷ lệ thuận với số tiền giao dịch nếu đáp ứng điều kiện giao dịch.

2.30. Tài khoản của Công ty – tài khoản thanh toán của Công ty tại tổ chức tài chính, tài khoản (ví tiền) trong hệ thống thanh toán điện tử, và các tài khoản khác, bao gồm tài khoản của các Đại lý thanh toán.

2.31. Điều kiện quan trọng của giao dịch thương mại (điều kiện quan trọng của giao dịch) - các điều kiện chi phối mức chi trả thu nhập từ một giao dịch cho Khách hàng từ Công ty.

2.32. Tài khoản của Khách hàng (Tài khoản giao dịch) - tài khoản đặc biệt trong hệ thống kế toán của Công ty mà số tiền do Khách hàng chuyển để thực hiện giao dịch tùy chọn được đăng tải, mà số tiền giao dịch được ghi nợ từ đó khi thực hiện giao dịch, và thu nhập được ghi có khi đóng giao dịch. Khách hàng có thể chỉ có một tài khoản khách hàng. Nếu vi phạm quy tắc này, Công ty có thể từ chối cung cấp thêm dịch vụ cho Khách hàng, chấm dứt Thỏa thuận và vô hiệu hóa thực hiện giao dịch khác mà không cần phải giải thích lý do và không cần thanh toán số tiền từ tài khoản của Khách hàng.

2.33. Giao dịch thương mại - các thủ tục thực hiện và đóng giao dịch tùy chọn giữa Công ty và Khách hàng. Giao dịch thương mại được thực hiện nếu Công ty được đăng ký. Không có việc chuyển tài sản về mặt vật lý trong khi giao dịch thương mại. Số tiền giao dịch trên các giao dịch thương mại được ghi nợ từ số dư tài khoản của Khách hàng ngay sau khi mở giao dịch. Thu nhập kiếm được từ các giao dịch thương mại được ghi có vào tài khoản của Khách hàng ngay sau khi đóng giao dịch.

2.34. Trạm giao dịch - phần mềm mà qua đó Khách hàng có thể nhận được thông tin thời gian thực về việc ra giá trên thị trường tài chính, thực hiện các giao dịch thương mại và phi thương mại và nhận thông điệp từ Công ty. Thông tin đăng nhập vào trạm thanh toán được bảo vệ bằng mật khẩu mà Khách hàng tự thiết lập sau khi đăng ký trên trang web của Công ty. Tất cả các lệnh được thực hiện thông qua trạm giao dịch được xem là đích thân Khách hàng đặt. Khách hàng từ các quốc gia mà lluật pháp nghiêm cấn giao dịch tùy chọn và công cụ tài chính phái sinh ngoài thị trường khác hoặc nhân viên, đơn vị liên kết, các đại lý của Công ty và người thân của họ không được sử dụng trạm giao dịch. Một phần trạm giao dịch mà Khách hàng có thể sử dụng để giao dịch phi thương mại theo thỏa thuận này có thể được gọi là Bảng điều khiển.

2.35. Lãnh thổ đỏ - tình trạng giao dịch tùy chọn mở nếu thu nhập không thể được thanh toán cho giao dịch đó với giá tài sản hiện tại.

2.36. Dịch vụ 1-Click giúp có thể nạp thêm tiền vào số dư tài khoản của Khách hàng từ thẻ ngân hàng (thanh toán) của Khách hàng mà không cần nhập lại dữ liệu thẻ ngân hàng (thanh toán) của chủ thẻ ngân hàng.

2.37. Mức chỉ tiêu - mức giá tài sản, đạt được hay không đạt được đáp ứng các điều kiện chi trả trên giao dịch.

2.38. Tập tin cookie - một bộ dữ liệu nhỏ bao gồm trình nhận diện đặc biệt ẩn danh được gửi đến trình duyệt web của máy vi tính hoặc điện thoại di động của Khách hàng (sau đây gọi là "thiế tbị") từ máy chủ Công ty (trang web) và được lưu trong ổ đĩa cứng trong máy vi tính của Khách hàng. Khách hàng có thể cấu hình trình duyệt web để chặn truy cập cookie vào máy vi tính. Khi Khách hàng truy cập vào trang web của Công ty, các trang đã xem và tập tin cookie được tải vào ổ đĩa cứng trong thiết bị của Khách hàng. Các tập tin cookie được lưu trong ổ đĩa cứng có thể được sử dụng để nhận diện ẩn danh nếu Khách hàng truy cập lại vào trang web của Công ty và xác định những trang web phổ biến nhất trong các Khách hàng của chúng tôi. Tuy nhiên, để bảo mật và an toàn, Công ty không lưu trữ dữ liệu cá nhân Khách hàng (bao gồm tên, thông tin cá nhân, địa chỉ email, v.v.). Các tập tin Cookie được lưu trong ổ đĩa cứng của thiết bị Khách hàng cho phép công ty tạo trang web thân thiện người dùng nhất và hiệu quả nhất cho Khách hàng của Công ty, tạo cơ hội để chúng tôi nhận biết những ưu tiên của Khách hàng.

2.39. Các tín hiệu giao dịch là thông tin về tình trạng thị trường do Công ty thu thập trên cơ sở kết luận phân tích mà Công ty có toàn quyền quyết định đối với một số hoặc tất cả Khách hàng về các chỉ báo thị trường nhất định. Tín hiệu giao dịch không phải là đề nghị và không phải là giới thiệu rõ ràng của Công ty dành cho Khách hàng tham gia các giao dịch thương mại hoặc thực hiện giao dịch. Công ty không chịu trách nhiệm về tính chính xác củ Tín hiệu giao dịch hoặc đối với các giao dịch thương mại và giao dịch theo Tín hiệu giao dịch. Khách hàng có thể tùy ý xem xét hoặc bỏ qua Tín hiệu giao dịch khi tham gia các giao dịch thương mại và giao dịch. Các thuật ngữ được sử dụng trong Thỏa thuận này nhưng không được định nghĩa trong phần này sẽ được hiểu theo thông lệ và tục lệ kinh doanh thường được chấp nhận áp dụng đối với việc giao dịch các công cụ tài chính phái sinh.

3. Giao tiếp và cung cấp thông tin

3.1. Để giao tiếp với Khách hàng, Công ty có thể sử dụng:
— e-mail;
— fax;
— điện thoại;
— tin nhắn SMS;
— thư từ được gửi qua đường bưu điện;
— các loại thông điệp khác được gửi đến Khách hàng trên trạm giao dịch, trên
Bảng điều khiển, cửa sổ trình duyệt, v.v. (thông báo nhanh, trình nhắc nhở, thông
điệp máy chủ, v.v.) (thông báo nhanh, trình nhắc nhở, thông điệp máy chủv.v. п.);
— announcements on trang web Công ty.

3.2. Để giao tiếp nhanh với Khách hàng nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến các giao dịch Khách hàng, Công ty sẽ sử dụng thông tin liên lạc của Khách hàng được nhập vào khi Khách hàng đăng ký hoặc chỉnh sửa tài khoản theo điều 4.4 của Thỏa thuận. Khách hàng đồng ý chấp nhận thông điệp từ Công ty vào bất kỳ lúc nào.

3.3. Bất kỳ thư từ nào (tài liệu, thông báo, xác nhận, báo cáo v.v.) được xem là Khách hàng đã nhận:
1) một (1) giờ sau khi được gửi đến địa chỉ email (e-mail);
2) ngay sau khi được chuyển fax;
3) ngay sau khi kết thúc cuộc gọi điện thoại;
4) ngay sau khi tin nhắn SMS được gửi đi;
5) bảy (7) ngày sau khi được gửi qua đường bưu điện;
6) ngay sau khi đăng tải thông báo trên trang web của Công ty.

3.4. Khách hàng cũng có thể liên lạc với Công ty qua e-mail help@olymptrade.com, а và các địa chỉ email khác và số điện thoại được liệt kê trong Thỏa thuận này và trên trang web của Công ty.

3.5. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng nếu hành vi của Khách hàng trong khi giao tiếp với nhân viên Công ty không thích hợp, thì Công ty có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa thuận này.

3.6. Công ty có thể sử dụng thông tin liên lạc mà Khách hàng cung cấp để gửi thông tin, tài liệu tiếp thị và quảng cáo, và thông điệp dịch vụ cũng như giải quyết những nhiệm vụ khác. Công ty sẽ tùy ý xác định tần suất gửi tin nhắn cho Khách hàng. Nếu Khách hàng không muốn nhận thông tin (và thông điệp khác) từ Công ty, họ phải hủy đăng ký bằng cách nhấp vào đường liên kết Hủy đăng ký (nếu định dạng thông điệp cho phép thực hiện điều này) hoặc liên lạc với phòng hỗ trợ khách hàng.

4. Cách sử dụng dịch vụ công ty.

4.1. Trong khi đăng ký, Khách hàng cam kết cung cấp thông tin nhận dạng chính xác và đáng tin cậy theo yêu cầu trong mẫu đăng ký Khách hàng.

4.2. Sau khi đăng ký thành công, Khách hàng sẽ được phép truy cập vào trạm giao dịch, có thể chuyển tiền vào Tài khoản của Khách hàng (nạp tiền vào Tài khoản của Khách hàng để có thể thực hiện giao dịch) và thực hiện các hoạt động khác.

4.3. Khách hàng phải nhanh chóng thông báo cho Công ty biết về bất kỳ thay đổi nào về thông tin nhận dạng và thông tin liên lạc của mình (trong vòng bảy (7) ngày sau khi thay đổi) bằng cách thực hiện các thay đổi tương ứng trên trạm giao dịch hoặc bằng bất kỳ cách nào mà Công ty đề nghị. Để nhận dạng Khách hàng, Công ty được phép yêu cầu giấy tờ nhận dạng của Khách hàng (bao gồm giấy tờ nhận dạng và bằng chứng cư ngụ, giấy tờ chứng minh tình hình tài chính của Khách hàng, và bất kỳ giấy tờ nào khác của Khách hàng tùy quyết định của Công ty). Công ty có quyền tạm ngưng giao dịch thương mại và/hoặc phi thương mại trong Tài khoản của Khách hàng nếu phát hiện thấy rằng thông tin nhận dạng của Khách hàng không chính xác hoặc đáng nghi ngờ hoặc nếu Khách hàng không cung cấp giấy tờ yêu cầu. Công ty có quyền chặn không cho Khách hàng truy cập vào trạm
giao dịch cho đến khi hoàn tất thủ tục nhận dạng Khách hàng. Công ty cũng có thể yêu cầu nhận diện Khách hàng bằng cách thanh toán chuyến đi đến đại lý được ủy quyền của Công ty để cung cấp giấy tờ mà Công ty tùy ý xác định.

4.4. Thông tin đăng nhập vào trạm giao dịch là mật khẩu được bảo vệ.

4.4.1. Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng việc truy cập vào trạm giao dịch sẽ được bảo vệ bằng mật khẩu do Khách hàng tự đề ra trong khi đăng ký. Khách hàng không được chuyển mật khẩu của trạm giao dịch cho các bên thứ ba.

4.4.2. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo vệ mật khẩu và ngăn chặn việc truy cập trái phép từ bên thứ ba.

4.4.3. Tất cả các lệnh được thực hiện thông qua trạm giao dịch với mật khẩu của Khách hàng sẽ được xem là Khách hàng đã thực hiện trừ khi Công ty thiết lập quy định khác.

4.4.4. Bất kỳ người nào được phép truy cập vào trạm giao dịch bằng cách nhập mật khẩu của khách hàng sẽ được nhận biết là Khách hàng trừ khi được Công ty nêu cụ thể khác.

4.4.5. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản thua lỗ nào mà Khách hàng có thể phải chịu trong trường hợp trộm cắp, thất thoát hoặc tiết lộ mật khẩu cho các bên thứ ba hoặc trong trường hợp sử dụng trái phép dữ liệu đăng ký từ các bên thứ ba.

5. Yêu cầu và giải quyết tranh chấp

5.1. Các bên đồng ý rằng họ sẽ cố gắng giải quyết mọi tranh chấp giữa Công ty và Khách hàng liên quan đến các giao dịch, mức chi trả và các hành động khác theo hình thức thương lượng.

5.2. Nếu phát sinh tranh chấp, Khách hàng có thể gửi khẳng định/khiếu nại đến Công ty và gửi bản trình bày hoặc thông báo đến Công ty. Mọi khẳng định/khiếu nại/trình bày/thông báo liên quan đến các giao dịch của Khách hàng phải được nộp theo các yêu cầu sau:

5.2.1. các khẳng định/khiếu nại/trình bày/thông báo phải được nộp bằng văn bản;

5.2.2. các khẳng định/khiếu nại/trình bày/thông báo phải có các thông tin sau: Họ, tên, tên đệm (nếu có), e-mail của Khách hàng, Số Tài khoản của Khách hàng, ngày giờ tranh chấp, mô tả tóm tắt tranh chấp, yêu cầu của Khách hàng; số tiền được yêu cầu và tính toán chứng minh (nếu yêu cầu có thể được đánh giá bằng tiền); các trường hợp là cơ sở cho khẳng định và bằng chứng hỗ trợ những trường hợp này, bao gồm tham khảo điều khoản trong Thỏa thận này (các phụ lục theo đây) mà theo ý kiến của Khách hàng là bị vi phạm; danh sách các hồ sơ và bằng chứng khác đính kèm theo khẳng định (khiếu nại) do Khách hàng xác nhận; thông tin khác cần thiết để giải quyết tranh chấp;

5.2.3. các khẳng định/khiếu nại/trình bày/thông báo phải được Khách hàng gửi đến trong vòng năm (5) ngày làm việc sau sự kiện là cơ sở cho việc nộp khẳng định (khiếu nại) liên quan. Khách hàng đồng ý rằng việc nộp chậm khẳng định (khiếu nại) là cơ sở của việc từ chối xem xét;

5.2.4. các khẳng định/khiếu nại/trình bày/thông báo có thể được gửi bằng e-mail đến claim@olymptrade.com, bằng dịch vụ thư bảo đảm hoặc dịch vụ thư bảo đảm
có hồi đáp, hoặc bằng phương tiện giao tiếp khác là bằng chứng cho việc chúng đã được gửi đi (bao gồm fax) hoặc có thể được chuyển trực tiếp có sự công nhận đã nhận từ người nhận. Các khẳng định/khiếu nại/trình bày/thông báo được thực hiện và gửi đi ở hình thức khác sẽ không được xem xét..

5.3. Các khẳng định/khiếu nại/trình bày/thông báo không được có:
a) đánh giá cảm xúc của tranh chấp;
b) bản trình bày mang tính công kích nhằm vào Công ty;
c) những lời xúc phạm.

5.4. Để trả lời khẳng định/khiếu nại/trình bày/thông báo, Công ty có thể yêu cầu thêm tài liệu và thông tin từ Khách hàng. Khẳng định/khiếu nại/trình bày/thông báo sẽ được xem xét dựa trên dữ liệu do Khách hàng cung cấp và sổ nhật ký mục nhập từ máy chủ của Công ty. Sổ nhật ký mục nhập từ Máy chủ của Công ty luôn có hiệu lực hơn đối với các bằng chứng khác. Công ty không chịu trách nhiệm về các giao dịch không hoàn chỉnh và sẽ không bồi thường bất kỳ thiệt hại tài chính hoặc tổn hại đạo đức nào mà Khách hàng phải chịu đối với những gì Khách hàng cho là lợi nhuận bị mất. Khi xem xét các tranh chấp, Công ty sẽ không cân nhắc đến những tham khảo thông tin của khách hàng từ các công ty và trang web khác.

5.5. Công ty có thể từ chối sự khẳng định/khiếu nại/trình bày/thông báo nếu các điều khoản trong phần này bị vi phạm.

5.6. Công ty phải xem xét yêu cầu/khiếu nại/tuyên bố/thông báo trong vòng 10 ngày làm việc sau khi nộp.

5.7. Nếu khẳng định/khiếu nại/trình bày/thông báo của Khách hàng không được Công ty giải quyết theo thủ tục giải quyết tranh chấp nói trên, thì Khách hàng có thể nộp khẳng định lên Ủy ban Tài chính (www.financialcommission.org).

5.8. Ngoài các quy định được nêu trong điều 5.2.-5.7. về thủ tục giải quyết tranh chấp, Khách hàng có thể nộp đơn khẳng định lên tòa án, với điều kiện là trước tiên họ nộp đơn khẳng định lên Công ty theo thủ tục giải quyết tranh chấp này. Thủ tục khẳng định để giải quyết tranh chấp sẽ được xem là đã tuân theo nếu: a) mẫu đơn và nội dung khẳng định đáp ứng các yêu cầu trong điều khoản 5.2.1., 5.2.2., và 5.2.3.; b) khẳng định được gửi đến địa chỉ đăng ký của Công ty; c) Khách hàng có biên nhận xác nhận đã nhận khẳng định từ Công ty; d) thời hạn hồi âm khẳng định đã hết. Thời gian hồi âm khẳng định - sáu mươi (60) ngày sau khi Công ty nhận được.

5.9. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ trường hợp tranh chấp nào, Công ty có quyền chặn một phần hoặc hoàn toàn các giao dịch trong Tài khoản của Khách hàng cho đến khi tranh chấp được giải quyết hoặc cho đến khi các Bên đạt được thỏa thuận tạm thời.

6. Luật chi phối

6.1. Thỏa thuận này được thực hiện tại nước Saint Vicent và Grenadines (sau đây gọi là quốc gia đăng ký của Công ty) và bị chi phối bởi luật pháp của quốc gia đăng ký của Công ty. Các dịch vụ trong Thỏa thuận này được cung cấp tại quốc gia đăng ký của Công ty.
6.2. Một cách rõ ràng, Khách hàng :
a) đồng ý rằng tòa án tại quốc gia đăng ký của Công ty có quyền tài phán độc quyền thực hiện bất kỳ vụ kiện pháp lý nào đối với Thỏa thuận này;
b) nộp lên quyền tài phán của tòa án tại quốc gia đăng ký của Công ty;
c) khước từ bất kỳ kháng cáo nào đối với các vụ kiện tại bất kỳ tòa án nào như vậy;
d) đồng ý không tuyên bố khẳng định về việc thụ lý vụ kiện sẽ gặp nhiều bất tiện và không tuyên bố rằng tiểu bang thụ lý vụ kiện không có quyền tài phán pháp lý đối với Khách hàng.

7. Bất khả kháng

7.1. Nếu Công ty có đủ cơ sở, Công ty có thể tuyên bố sự kiện bất khả kháng. Sự kiện bất khả kháng bao gồm (nhưng không giới hạn): (a) bất kỳ hành động, sự kiện hoặc hiện tượng nào (bao gồm nhưng không giới hạn đình công, nổi loạn công chúng hoặc náo động dân sự, tấn công khủng bố, chiến tranh, thảm họa thiên nhiên, tai nạn, hỏa hoạn, lũ lụt, bão, cúp điện, gián đoạn hoạt động của thiết bị liên lạc, phần mềm hoặc thiết bị điện tử, hoạt động không chính xác của bất kỳ loại thiết bị hay phần mềm nào, không ổn định trong chuỗi chào giá, bất kỳ gián đoạn hoặc không có khả năng thanh khoản dịch vụ của nhà cung cấp, v.v.), mà theo ý kiến hợp lý của Công ty dẫn đến việc mất ổn định thị trường hoặc các thị trường đối với một hoặc một vài tài sản (công cụ); b) tạm ngưng, phá sản hoặc đóng cửa bất kỳ thị trường nào hoặc không có cơ sở sự kiện nào mà Công ty căn cứ vào đó để chào giá, hoặc đề ra các giới hạn hoặc điều kiện giao dịch đặc biệt hoặc không tiêu chuẩn trong bất kỳ thị trường nào hoặc về bất kỳ sự kiện nào.

7.2. Nếu Công ty xác lập tình trạng bất khả kháng xảy ra, Công ty có quyền (mà không ảnh hưởng đến các quyền khác của Công ty) thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây mà không cần có văn bản thông báo trước và vào bất kỳ lúc nào:
a) hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả các giao dịch kết quả trực tiếp hay gián tiếp do sự kiện bất khả kháng gây ra;
b) tạm ngưng hoặc thay đổi việc áp dụng một hoặc tất cả các quy định trong Thỏa thuận trong thời gian tồn tại tình trạng bất khả kháng khiến Công ty không thể tuân theo các quy định đó;
c) thực hiện hoặc ngược lại, không thực hiện bất kỳ hành động nào đối với Công ty, Khách hàng và những khách hàng khác nếu Công ty nhận thấy điều đó là hợp lý trong những trường hợp có cơ sở đầy đủ.

7.3 Công ty không chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm (miễn trách không thích hợp) nghĩa vụ nếu các sự kiện bất khả kháng làm cản trở việc miễn trách đó

8. Trách nhiệm của các bên

8.1. Trách nhiệm của các Bên được xác định bởi các quy định trong Thỏa thuận và trong các phụ lục kèm theo.

8.2. Công ty chỉ chịu trách nhiệm về các thiệt hại thật sự gây ra cho Khách hàng do hành vi cố ý vi phạm nghĩa vụ theo đây của Công ty. Công ty chịu trách nhiệm đối với các hành động của nhân viên, phòng ban và đại lý thanh toán của mình như là hành động của chính Công ty.

8.3. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm trước Công ty về các thiệt hại mà Công ty phải chịu do lỗi của Khách hàng, bao gồm:
a) các thiệt hại gây ra do Khách hàng
không cung cấp (hoặc chậm trễ cung cấp) bất kỳ giấy tờ nào cần được cung cấp cho Công ty theo Thỏa thuận này và các phụ lục kèm theo, cũng như về các thiệt hại gây ra cho Công ty do bất kỳ thông tin giả mạo nào có trong hồ sơ mà Khách hàng cung cấp;

b) các thiệt hại gây ra cho Công ty do lạm dụng các dịch vụ mà Công ty cung cấp cho Khách hàng, cụ thể là các thiệt hại (thất thoát) gây ra cho Công ty do sử dụng thuật toán tự động hóa và người máy hóa để thực hiện giao dịch và/hoặc các phần mềm, thiết bị, phương thức và kỹ thuật đặc biệt để vi phạm và góp phần vào hành vi vi phạm các nguyên tắc chính trực, trung thực và công bằng khi giao dịch;

c) các thiệt hại do Khách hàng gây ra do hành động phối hợp với các khách hàng khác của Công ty và/hoặc của các cá nhân liên kết với Khách hàng nhằm gây thiệt hại cho Công ty, và các thiệt hại khác mà Khách hàng gây ra cho Công ty qua việc sử dụng phương thức và cách thức không công bằng và trung thực khác để thực hiện giao dịch với Công ty, bao gồm sử dụng các khoản thưởng. Bất kể tình huống như thế nào, "những người liên kết với Khách hàng" sẽ được xác định là người thân có quan hệ họ hàng với Khách hàng; các thành viên gia đình, vợ chồng hoặc các mối quan hệ khác; những người sống tại cùng địa chỉ với Khách hàng; những người sử dụng cùng thiết bị với Khách hàng; những khách hàng của Công ty được giới thiệu bởi cùng đối tác Công ty hoặc Khách hàng; cũng như những người tham gia vào bất kỳ hoạt động chung nào, có hoặc không có sự hình thành của đơn vị pháp lý. Công ty có quyền mở rộng danh sách các tình huống và tiêu chuẩn mà theo đó Khách hàng và các bên thứ ba có thể được công nhận là liên kết với nhau;

d) Nếu có đủ cơ sở giả định rằng Khách hàng cố gắng sử dụng trái phép phần mềm do Công ty cung cấp và tiền được chuyển vào Tài khoản của Công ty;

e) các thiệt hại mà Công ty phải chịu do khoản lợi nhuận từ việc sử dụng biện pháp khai thác kỹ thuật khi cập nhật các chào giá trên trạm giao dịch, cũng như do lợi nhuận từ việc khai thác các lỗi phần mềm và điểm yếu của
trạm giao dịch;

f) các thiệt hại mà Công ty phải chịu do Khách hàng sử dụng thông tin bên trong, bảo mật cũng như bất kỳ thông tin nào khác của Công ty, đem lại cho Khách hàng bất kỳ hình thức lợi thế nào khi hoàn thành giao dịch với Công ty. Công ty có quyền khấu trừ các khoản thất thoát nói trên từ Tài khoản của Khách hàng và/hoặc tài khoản của người khác (với điều kiện là thiết bị kỹ thuật và thiết bị khác do Công ty quản lý xác định rằng những tài khoản đó thực tế thuộc về Khách hàng (hoặc tòng phạm của Khách hàng). Công ty cũng có quyền chặn các giao dịch của Khách hàng trên trạm giao dịch và khu vực cá nhân khi Công ty có đầy đủ cơ sở để nghi ngờ những hành động đó (bao gồm những hành động được thực hiện cùng với các khách hàng khác) nhằm gây thiệt hại cho Công ty và Công ty có quyền ghi nợ số tiền từ tài khoản của Khách hàng trong trường hợp này.

8.4. Nếu Khách hàng vi phạm thỏa thuận này, theo ý kiến của mình, Công ty có thể:

8.4.1. Xem xét số tiền nghĩa vụ tài chính của Công ty đối với Khách hàng và thực hiện thay đổi dữ liệu (số dư) trong tài khoản của Khách hàng.

8.4.2. Tạm ngưng các dịch vụ cung cấp cho Khách hàng, chặn truy cập vào trạm giao dịch. Nếu Công ty chặn truy cập vào trạm giao dịch của Khách hàng, Khách hàng phải thực hiện tất cả các bước cần thiết và hợp lý để khắc phục lý do tại sao việc truy cập vào trạm giao dịch bị chặn. Nếu Khách hàng không thực hiện bất kiỳ biện pháp hoặc hành động nào để giải quyết các lý do tại sao việc truy cập bị chặn trong vòng 30 (ba mươi) ngày, thì Công ty có thể rút toàn bộ số tiền khỏi tài khoản giao dịch. Công ty phải nạp lại toàn bộ số tiền đã rút vào tài khoản giao dịch của Khách hàng nếu Khách hàng đáp ứng mọi yêu cầu cần thiết để tháo gỡ việc chặn tài khoản
giao dịch.

8.5. Nếu Khách hàng vi phạm các điều khoản trong Thỏa thuận và các phần không thể thiếu trong điều 1.2, bao gồm từ chối tiến hành các kiểm tra cần thiết và từ chối cung cấp thông tin cần thiết, Công ty có quyền chấm dứt Thỏa thuận; hủy bỏ bất kỳ giao dịch nào của Khách hàng; đóng một, một vài hoặc tất cả các giao dịch của Khách hàng vào bất kỳ lúc nào tùy ý; và ngưng cung cấp dịch vụ cho Khách hàng, và hoàn trả hoặc không số tiền trên tài khoản của Khách hàng. Bất kỳ vi phạm đối với điều khoản nào được liệt kê trong phần này, sẽ khiến Khách hàng không có quyền yêu cầu thanh toán hoặc hoàn trả từ Công ty.

8.5.1. Nếu Công ty chấm dứt Thỏa thuận với Khách hàng do vi phạm, Khách hàng không có quyền mở tài khoản mới, bao gồm nhập dữ liệu bên thứ ba trong khi đăng ký. Nếu Công ty phát hiện Khách hàng vi phạm như nói trên trong điều khoản này, thì hậu quả được quy định trong phần 8.5. của Thỏa thuận sẽ áp dụng.

8.6. Công ty không chịu trách nhiệm đối với Khách hàng về bất kỳ thiệt hại, thất thoát, mất lợi nhuận, mất cơ hội (do những dao động thị trường có khả năng xảy ra), các khoản chi phí hoặc thiệt hại mà Khách hàng phải chịu do thực hiện giao dịch theo các điều khoản về điều này.

8.7. Công ty không chịutrách nhiệm trong trường hợp mâu thuẫn giữa thông tin được trình bày trên trạm giao dịch của Khách hàng và thông tin trong Máy chủ của Công ty khi kết quả tài chính giao dịch của Khách hàng được xác định. Để loại bỏ sự mâu thuẫn đó, Công ty sẽ điều chỉnh dữ liệu trên trạm giao dịch theo thông tin có sẵn trong Máy chủ của Công ty.

8.8. Công ty không chịu trách nhiệm về các thiệt hại của Khách hàng nếu những thiệt hại này do tấn công hacker, rủi ro (lỗi) của mạng máy vi tính, mạng giao tiếp, dây điện hoặc hệ thống viễn thông, v.v., được sử dụng trực tiếp để đồng ý với các điều kiện giao dịch quan trọng của Khách hàng hoặc đảm bảo các thủ tục hoạt động khác của Công ty xảy ra không phải do lỗi của Công ty.

8.9. Công ty không chịu trách nhiệm về lỗi kỹ thuật và/hoặc các gián đoạn trong hoạt động của trạm giao dịch xảy ra do hacker tấn công, rủi ro (lỗi) của mạng máy vi tính, mạng giao tiếp, dây điện hoặc hệ thống viễn thông, v.v. hoặc về thất thoát của Khách hàng do lỗi và/hoặc gián đoạn đó gây ra.

8.10. Công ty không chịu trách nhiệm về kết quả giao dịch mà Khách hàng quyết định thực hiện trên cơ sở tài liệu phân tích do Công ty và/hoặc các bên thứ ba cung cấp. Khách hàng đã được thông báo rằng các giao dịch được thực hiện có rủi ro là không nhận được khoản thu nhập dự kiến và rủi ro thất thoát một phần hoặc toàn bộ số tiền đã nạp vào Tài khoản của Khách hàng. Khách hàng công nhận rằng trừ khi do lỗi, cố ý vi phạm nghĩa vụ hoặc chểnh mảng nghiêm trọng về phía Công ty, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thất thoát, chi phí và thiệt hại của Khách hàng do thông tin không chính xác được cung cấp cho Khách hàng gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin về các giao dịch thương mại của Khách hàng. Công ty có quyền hủy bỏ hoặc đóng bất kỳ giao dịch nào của Khách hàng theo các điều kiện được trình bày trong Thỏa thuận này; tuy nhiên, mọi giao dịch do Khách hàng thực hiện từ thông tin không chính xác hoặc lỗi vẫn có hiệu lực và phải được hoàn tất bởi cả Khách hàng và Công ty.

8.11. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thất thoát nào mà Khách hàng có thể phải chịu trong trường hợp trộm cắp, mất mát hoặc tiết lộ mật khẩu truy cập trạm giao dịch cho các bên thứ ba. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo vệ mật khẩu và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép từ bên thứ ba.

8.12. Công ty không chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm (miễn trách không thích hợp) nghĩa vụ theo đây nếu do các sự kiện bất khả kháng gây ra.

8.13. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, tùy ý hoặc có tính răng đe mà Khách hàng phải chịu, bao gồm, nhưng không giới hạn, thua lỗi tiền lãi, mất khoản tiết kiệm dự kiến hoặc mất thu nhập, cho dù Khách hàng đã được Công ty thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó. Tình trạng tình cảm sẽ không được đảm bảo.

8.14. Công ty có quyền xem xét hành vi vi phạm của Khách hàng vào bất kỳ lúc nào, bất kể họ bao nhiêu tuổi và thực hiện các biện pháp theo Thỏa thuận này nếu phát hiện thấy vi phạm.

9. Thời hạn và chấm dứt thỏa thuận

9.1. Thỏa thuận này có hiệu lực khi ký kết (khách hàng đăng ký trên trang web hoặc trên trạm giao dịch của Công ty) và sẽ có hiệu lực vĩnh viễn.

9.2. Không bên nào có thể đơn phương chấm dứt Thỏa thuận này:

9.2.1. Thỏa thuận này được xem là chấm dứt theo quyết định chủ động của Công ty kể từ ngày được nêu trong thông báo mà Công ty gửi cho Khách hàng;

9.2.2. Thỏa thuận này được xem là chấm dứt theo ý kiến chủ động của Khách hàng trong năm (5) ngày làm việc sau khi Công ty nhận được văn bản thông báo của Khách hàng trình bày việc chấm dứt Thỏa thuận, với điều kiện là Khách hàng chưa hoàn thành nghĩa vụ theo đó. Khách hàng phải gửi Thông báo chấm dứt đến địa chỉ của Công ty như được trình bày trong điều 1.1. của Thỏa thuận này, hoặc đến địa chỉ email help@olymptrade.com.

9.2.3. Thỏa thuận này được xem là chấm dứt đối với các Bên khi nghĩa vụ với nhau của Khách hàng và của Công ty đối với các giao dịch được thực hiện trước đó đã được hoàn thành và mọi khoản nợ của mỗi bên đã được thanh toán. 9.1. Thỏa thuận này có hiệu lực khi ký kết (khách hàng đăng ký trên trang web hoặc trên trạm giao dịch của Công ty) và sẽ có hiệu lực vĩnh viễn.

9.3. Không bên nào có thể đơn phương chấm dứt Thỏa thuận này:

9.3.1. Thỏa thuận này được xem là chấm dứt theo quyết định chủ động của Công ty kể từ ngày được nêu trong thông báo mà Công ty gửi cho Khách hàng;

9.3.2. Thỏa thuận này được xem là chấm dứt theo ý kiến chủ động của Khách hàng trong năm (5) ngày làm việc sau khi Công ty nhận được văn bản thông báo của Khách hàng trình bày việc chấm dứt Thỏa thuận, với điều kiện là Khách hàng chưa hoàn thành nghĩa vụ theo đó. Khách hàng phải gửi Thông báo chấm dứt đến địa chỉ của Công ty như được trình bày trong điều 1.1. của Thỏa thuận này, hoặc đến địa chỉ email help@olymptrade.com.

9.3.3. Thỏa thuận này được xem là chấm dứt đối với các Bên khi nghĩa vụ với nhau của Khách hàng và của Công ty đối với các giao dịch được thực hiện trước đó đã được hoàn thành và mọi khoản nợ của mỗi bên đã được thanh toán.

9.4. Nếu Thỏa thuận bị hủy bỏ, số tiền phải được trả lại cho Khách hàng trong vòng không quá 30 ngày nếu Khách hàng được hoàn trả.

10. Quy định cuối cùng

10.1. Mọi sửa đổi và bổ sung Thỏa thuận này và các phụ lục theo đây sẽ do Công ty đơn phương thực hiện. Mọi sửa đổi và bổ sung do Công ty thực hiện và không liên quan đến các trường hợp được nêu cụ thể trong đây có hiệu lực vào ngày do Công ty xác định.

10.2. Mọi sửa đổi và bổ sung do Công ty thực hiện đối với Thỏa thuận này và các phụ lục do sửa đổi pháp chế và quy định chi phối chủ thể này và đối với các quy tắc và hợp đồng trong hệ thống giao dịch do Công ty sử dụng để miễn trách nghĩa vụ theo đó có hiệu lực đồng thời với các sửa đổi trong tài liệu nói trên.

10.3. Khi những sửa đổi và bổ sung do Công ty thực hiện có hiệu lực, chúng sẽ áp dụng như nhau đối với mọi Khách hàng, kể cả những người ký kết Thỏa thuận trước ngày hiệu lực.

10.4. Để đảm bảo Khách hàng ký Thỏa thuận này biết về các sửa đổi và bổ sung trước khi chúng có hiệu lực, Khách hàng phải truy cập vào trang web của Công ty hoặc trạm giao dịch hoặc thông qua những người được ủy quyền ít nhất mỗi tuần một lần để tìm hiểu thông tin về bất kỳ sửa đổi và/hoặc bổ sung nào.

10.5. (Cá nhân) Khách hàng cung cấp dữ liệu cá nhân cho Công ty theo bất kỳ hình thức nào và bằng bất kỳ cách nào (khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên trang web của Công ty, thông qua các bên đối tác của Công ty, v.v.) theo đó đồng ý cho phép Công ty và các đối tác của Công ty xử lý tự động và không tự động dữ liệu cá nhân của Khách hàng nhằm mục đích hoàn thành Thỏa thuận này, thực hiện các chiến dịch quảng cáo, cung cấp thông tin quảng cáo, tài liệu thông tin và tiếp thị về các chiến dịch và sự kiện cho Khách hàng do Công ty tổ chức, và nhằm các mục đích khác do Công ty quyết định, cụ thể là thu thập, ghi chép, hệ thống hóa, tích lũy, lưu trữ, điều chỉnh (cập nhật, sửa đổi), trích dẫn, truyền (phổ biến, cho phép truy cập), làm mất nhân cách, ngăn chặn, xóa, tiêu hủy và truyền xuyên biên giới dữ liệu cá nhân. Sự đồng ý đó có hiệu lực trong thời hạn 75 năm (hoặc cho đến khi hết thời hạn lưu giữ đối với thông tin có liên quan hoặc hồ sơ có thông tin đó được xác định theo pháp chế hiện tại của địa điểm Công ty). Sự đồng ý đó có thể được thu hồi theo pháp chế bằng cách gửi bản trình bày đến địa điểm của Công ty. Thông tin liên lạc được đăng tải trên trang web của Công ty. Công ty đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu cá nhân mà Khách hàng cung cấp, trừ những trường hợp pháp luật hiện hành quy định và trường hợp bất khả kháng.

10.6. Khách hàng có thể sử dụng thông tin được truyền đạt đến Khách hàng bằng miệng hoặc bằng văn bản do Công ty hoặc các bên thứ ba đăng tải, truy cập vào những thông tin mà Khách hàng được cho phép như là một phần của các dịch vụ theo những điều khoản chỉ đối với các giao dịch theo Thỏa thuận này. Khách hàng không được phổ biến, thay đổi, hoặc bổ sung thông tin nói trên, hoặc lưu giữ thành các bản sao riêng biệt. Trong bất kỳ trường hợp nào, phạm vi quyền hạn mà Khách
hàng được cho phép đối với thông tin do các bên thứ ba đăng tải không được vượt quá phạm vi thẩm quyền mà Công ty có được từ bên thứ ba. Công ty không đảm bảo rằng thông tin do các bên thứ ba đăng tải là đáng tin cậy, chính xác, hoặc thích hợp và sẽ được cung cấp liên tục, không gián đoạn. Công ty không chịu trách nhiệm về kết quả giao dịch (thua lỗ, mất lợi nhuận, mất thu nhập, thương tổn thiện chí, v.v.) mà Khách hàng quyết định thực hiện dựa trên những thông tin được truyền đạt đến Khách hàng bằng miệng hoặc bằng văn bản bởi Công ty hoặc các bên thứ ba.

10.7. Công ty có thể chuyển toàn bộ hoặc một phần quyền và nghĩa vụ theo Thỏa thuận này và các phụ lục cho một bên thứ ba nếu người đó cam kết thực hiện các điều khoản. Việc chuyển các quyền và nghĩa vụ này có hiệu lực trong 10 ngày làm việc sau ngày Khách hàng được cho là đã nhận thông báo thích hợp theo các điều khoản trong Thỏa thuận này.

10.8. Khách hàng không có quyền chuyển nhượng quyền của mình, áp đặt nghĩa vụ của mình hoặc chuyển quyền hoặc nghĩa vụ theo bất kỳ hình thức nào mà không có văn bản đồng ý trước của Công ty. Nếu điều kiện này bị vi phạm, thì bất kỳ trường hợp chuyển nhượng, áp đặt hoặc chuyển đó sẽ được xem là vô hiệu lực.

10.9. Công ty, các đối tác hoặc công ty liên kết khác của họ có thể có quyền lợi quan trọng, quan hệ pháp lý hoặc thỏa thuận về một giao dịch trên nền giao dịch hoặc trên Bảng điều khiển hoặc quyền lợi quan trọng, quan hệ pháp lý hoặc thỏa thuận mâu thuẫn với quyền lợi của Khách hàng. Ví dụ như Công ty có thể:
a) hành động với tư cách là một bên đối tác đối với bất kỳ tài sản nào;
b) đề nghị một đối tác khác của Công ty làm một bên đối tác cho một hoạt động giao dịch;
c) giới thiệu và thực hiện các dịch vụ cho các đối tác hoặc khách hàng khác của Công ty đối với các tài sản mà họ quan tâm cho dù điều này mâu thuẫn với quyền lợi của Khách hàng.

10.10. Khách hàng đồng ý và cho phép Công ty hành động đối với Khách hàng và cho Khách hàng nếu Công ty nhận thấy là thích hợp, mặc dù có khả năng mâu thuẫn lợi ích hoặc tồn tại một số lợi ích đáng kể đối với bất kỳ giao dịch nào trên nền giao dịch hoặc trên bảng điều khiển mà không cần thông báo trước cho khách hàng. Sự tồn tại của trường hợp mâu thuẫn lợi ích hoặc quyền lợi đáng kể đối với bất kỳ giao dịch nào trên nền giao dịch hoặc trên Bảng điều khiển không được ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ cho Khách hàng bởi nhân viên Công ty. Thỉnh thoảng Công ty có thể hành động thay mặt Khách hàng với các bên mà Công ty hoặc bất kỳ bên có liên quan nào của mình có thỏa thuận để nhận hàng hóa hoặc dịch vụ. Công ty đảm bảo rằng những thỏa thuận này được thực hiện nhiều nhất có thể vì lợi ích của Khách hàng, ví dụ như những thỏa thuận này tạo điều kiện có
thể truy cập thông tin và các dịch vụ khác mà lẽ ra không được tiếp cận.

10.11. Nếu tòa án có quyền tài phán thích hợp tuyên bố rằng bất kỳ quy định nào trong Thỏa thuận này (hoặc bất kỳ phần nào trong bất kỳ quy định nào) vô hiệu lực, thì quy định đó sẽ được xem như là một phần riêng biệt của Thỏa thuận và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý của phần Thỏa thuận còn lại.

10.12. Công ty có thể tạm ngưng cung cấp các dịch vụ cho Khách hàng vào bất kỳ lúc nào (không cần phải có thông báo trước cho Khách hàng).

10.13. Trong những trường hợp không được nêu trong Thỏa thuận, Công ty sẽ hành động theo thông lệ thị trường tốt nhất dựa trên các nguyên tắc về tính trung thực và công bằng.

10.14. Công ty có thể chuẩn bị và sử dụng nội dung của Thỏa thuận và các phụ lục bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Nếu có bất sự mâu thuẫn giữa văn bản trong Thỏa thuận này và các phụ lục bằng tiếng Anh với văn bản tương ứng bằng ngôn ngữ khác, thì văn bản bằng tiếng Anh sẽ được áp dụng. Nội dung Thỏa thuận được đăng tải trên trang web của Công ty có hiệu lực hơn so với nội dung Thỏa thuận được đăng tải ở chỗ khác.

11. Danh sách các quốc gia mà Công ty không hoạt động kinh doanh

11.1. Công ty không hoạt động kinh doanh tại các quốc gia sau đây và không cung cấp dịch vụ cho những người liên quan đến những tiểu bang này: Gibraltar, the Isle of man, Guernsey, Jersey, Úc, Canada, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Lichtenstein, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ireland, Iceland, Ý, Israel, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Na Uy, New Zealand, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Thụy Điển, và Hoa Kỳ;

11.2. Những người có liên quan đến quốc gia được định nghĩa là những người:

11.2.1. có tư cách công dân, visa lưu trú, hoặc hồ sơ tương tự khác từ quốc gia mà Công ty không hoạt động kinh doanh;

11.2.2. cư ngụ tại quốc gia mà Công ty không hoạt động kinh doanh, là cư dân của quốc gia mà Công ty không hoạt động kinh doanh, hoặc có địa chỉ thư tín hoặc địa chỉ cư ngụ tại quốc gia mà Công ty không hoạt động kinh doanh;

11.2.3. có nơi sinh là những quốc gia mà Công ty không hoạt động kinh doanh;

11.2.4. có số điện thoại với mã quốc gia của quốc gia mà Công ty không hoạt động kinh doanh; có địa chỉ ip liên quan đến quốc gia mà Công ty không hoạt động kinh doanh;

11.2.5. có sự kết nối khác với quốc gia mà Công ty không hoạt động kinh doanh mà Công ty có thể tùy ý xác định.

11.3. Nếu phát hiện thấy Công ty đang cung cấp các dịch vụ cho những người có liên quan đến các quốc gia mà Công ty không hoạt động, Công ty có thể áp dụng những hậu quả được nêu trong điều 8.5 của Thỏa thuận hoặc thực hiện các bước khác theo Thỏa thuận.

II. Quy định về các giao dịch thương mại OlympTrade


1. Các quy định chung

1.1. Quy định về hoạt động giao dịch này (sau đây gọi là – Quy định) xác định thủ tục và các điều khoản hoàn tất các hoạt động giao dịch của Công ty với Khách hàng.

1.2. Quy định đề ra thủ tục xử lý và hoàn tất lệnh thực hiện và đóng giao dịch.

1.3. Công ty cam kết thực hiện các hoạt động giao dịch chỉ theo Quy định này.

1.4. Khách hàng công nhận rằng nguồn thông tin đáng tin cậy duy nhất về thông tin chào giá là Máy chủ của Công ty. Các chào giá trên trạm giao dịch không được sử dụng làm nguồn thông tin đáng tin cậy về thông tin chào giá vì nếu sự kết nối giữa trạm giao dịch của Khách hàng và Máy chủ Công ty không ổn định, một số chào giá từ thông tin chào giá có thể bị thiếu trên trạm giao dịch. Các biểu đồ được hiển thị trên trạm giao dịch có tính trình bày. Công ty không đảm bảo một giao dịch sẽ được thực hiện theo giá được nêu trên biểu đồ trong trạm giao dịch khi Khách hàng gửi yêu cầu hay lệnh nhất định. Giá cho tài sản trên trạm giao dịch được tính bằng công thức (hỏi+ đặt giá)/2.

1.5. Nếu sử dụng báo giá phi thị trường để thực hiện lệnh của Khách hàng, trong đó "báo giá phi thị trường" nghĩa là giá trên trạm giao dịch không khớp với giá thị trường khi hoàn tất lệnh của Khách hàng, Công ty có quyền hủy bỏ kết quả giao dịch đó.

1.6. Khách hàng có thể thực hiện giao dịch chỉ bằng số tiền có trong Tài khoản của mình.

1.6.1. Nếu só tiền khả dụng đủ để thực hiện giao dịch, thì giao dịch được thực hiện.

1.6.2. Nếu số tiền trong tài khoản có sẵn không đủ để thực hiện giao dịch, thì giao dịch không được thực hiện.

1.6.2.1. Nếu tài khoản của Khách hàng được nạp thêm tiền thành công trước khi
đóng giao dịch, giao dịch sẽ được xem là đã được thực hiện, số tiền giao dịch sẽ được ghi nợ từ tài khoản của Khách hàng, và Khách hàng có quyền nhận Khoản chi trả trên giao dịch khi quyền chọn hết hạn.

1.6.2.2. Nếu tài khoản của Khách hàng không được nạp thêm tiền thành công trước khi đóng giao dịch, giao dịch sẽ được xem là không được thực hiện, số tiền giao dịch sẽ được ghi nợ từ tài khoản của Khách hàng, và Khách hàng không có quyền nhận Khoản chi trả trên giao dịch khi Quyền chọn hết hạn. Rủi ro không nạp được thêm tiền vào tài khoản của Khách hàng đúng lúc (rủi ro nạp thêm tiền vào tài khoản của Khách hàng sau khi đóng giao dịch) hoàn toàn thuộc về Khách hàng. Trong mọi trường hợp, Công ty không chịu trách nhiệm về việc tiền đến tài khoản của Khách hàng sau khi đóng giao dịch vì bất kỳ lý do nào (lỗi kỹ thuật, chậm trễ truyền thông tin hoặc trường hợp khác).

1.6.3. Nếu số tiền khả dụng không đủ để thực hiện giao dịch và Khách hàng từ chối nạp thêm tiền vào tài khoản của mình, giao dịch sẽ không được thực hiện.

1.6.4. Nếu Khách hàng bị phát hiện là lạm dụng khả năng thực hiện giao dịch với số tiền không đủ trong tài khoản của mình, Công ty có thể đơn phương xem kết quả của mọi giao dịch được Khách hàng thực hiện trước đây là hợp lệ và ghi nợ số tiền tổng cộng của mọi giao dịch mà Khách hàng đã thực hiện trước đây từ tài khoản của Khách hàng và ghi có Khoản chi trả từ mọi giao dịch được thực hiện trước đây.

1.7. Lệnh mở hoặc đóng một vị trí của Khách hàng được xem là được hoàn tất và vị trí sẽ được mở hoặc đóng sau khi ghi chép tương ứng xuất hiện trong cơ sở dữ
1.9.2. giới hạn về tổng số tiền/số lượng giao dịch của Khách hàng và/hoặc số lượng/số tiền giao dịch của Khách hàng trên từng tài sản qua một khoảng thời gian do Công ty đề ra (khoảng thời gian do Công ty đề ra);

1.9.3. giới hạn về tổng số tiền giao dịch được mở đồng thời bởi Khách hàng cả về tổng cộng và đối với từng Tài sản;

1.9.4. các giới hạn khác về bất kỳ điều khoản và điều kiện nào theo quyết định của Công ty.

2. Trao đổi thông điệp

2.1. Khách hàng và Công ty sẽ trao đổi liên lạc với nhau bằng cách trao đổi thông điệp: yêu cầu, xác nhận, báo cáo, và các hình thức khác. Mọi thông điệp được soạn bởi Khách hàng, được gửi đến Khách hàng và giao đến Khách hàng chỉ thông qua trạm giao dịch.

2.2. Mọi thông điệp được gửi đến Công ty thông qua trạm giao dịch được ủy quyền sử dụng thông tin đăng nhập và mật khẩu của Khách hàng được xem là do Khách hàng gửi.

2.3. Thời gian xử lý yêu cầu và lệnh tùy thuộc vào chất lượng kết nối giữa trạm giao dịch của Khách hàng và Máy chủ Công ty và trên thị trường hiện tại đối với tài sản. Trong điều kiện thị trường thông thường, các yêu cầu hoặc lệnh của Khách hàng thường được xử lý trong vòng 0–4 giây. Trong điều kiện thị trường bất thường, Công ty có thể tăng thời gian xử lý yêu cầu và lệnh của khách hàng..

2.4. Máy chủ Công ty có thể từ chối yêu cầu và/hoặc lệnh của Khách hàng trong những trường hợp sau:
- Nếu Khách hàng gửi yêu cầu trước khi nhận được chào giá đầu tiên bởi trạm giao dịch khi thị trường hoặc phiên giao dịch mở;
- Nếu Khách hàng không có đủ tiền để mở vị trí mới;
- Nếu điều kiện thị trường không bình thường;
- Trong các trường hợp khác mà Công ty có thể tùy ý quyết định.

3. Thủ tục thực hiện giao dịch

3.1. Giao dịch được thực hiện khi Khách hàng và Công ty thống nhất về các điều kiện giao dịch quan trọng. Thỏa thuận đạt được bằng cách trao đổi thông điệp như yêu cầu thực hiện giao dịch và xác nhận giao dịch. Các điều khoản sau đây trong Quy định trình bày thủ tục thống nhất về các điều kiện quan trọng để đóng giao dịch.

3.2. Trước khi giao dịch, Khách hàng chọn các điều khoản giao dịch quan trọng sau đây:
• Tài sản;
• Hướng thay đổi giá cả;
• Số tiền giao dịch;
• Thời gian hết hạn tùy chọn;
• Giá trị báo giá tài sản mục tiêu(giá của tài sản mục tiêu).

3.3. Sau khi chọn những điều kiện này, Khách hàng phải xem xét giá hiện tại của tài sản được chọn và tỷ lệ chi trả.
3.4. Để thực hiện giao dịch, Khách hàng sẽ gửi yêu cầu thực hiện giao dịch đến Công ty. Yêu cầu có mọi điều kiện giao dịch quan trọng nói trên do Khách hàng chọn và Công ty đề nghị.

3.5. Nếu có kết nối internet ổn định giữa trạm giao dịch của Khách hàng và Máy chủ Công ty, yêu cầu thực hiện giao dịch sẽ đến Máy chủ Công ty, ở đó yêu cầu sẽ được kiểm tra về tính chính xác và phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại. Tiếp theo, yêu cầu được thực hiện hoặc hủy bỏ bởi máy chủ. Nếu giao dịch được thực hiện, số tiền giao dịch sẽ được ghi nợ từ số dư trong Tài khoản của Khách hàng. Không có tiền hoa hồng khi thực hiện giao dịch.

3.6. Yêu cầu thực hiện giao dịch hoặc đóng giao dịch sớm có thể bị hủy nếu:
• Số tiền giao dịch nhiều hơn số dư trong tài khoản của Khách hàng;
• Thời gian chấp nhận giao dịch đã hết;
• Thời gian giao dịch đối với tài sản cơ sở được chọn đã đóng;
• Tỷ giá tài sản cơ sở thay đổi đáng kể từ khi Khách hàng gửi yêu cầu cho đến khi máy chủ Công ty xử lý;
• Trong các trường hợp khác mà Công ty có thể tự ý quyết định;
• Trong những trường hợp đặc biệt được trình bày dưới đây

3.7. Máy chủ Công ty sẽ gửi thông điệp kèm theo kết quả yêu cầu thực hiện giao dịch hoặc đóng giao dịch đến trạm giao dịch của Khách hàng. Nếu kết nối giữa trạm giao dịch của Khách hàng và máy chủ Công ty ổn định, thông điệp kèm theo kết quả thực hiện yêu cầu thực hiện giao dịch sẽ được hiển thị trong trạm giao dịch của Khách hàng. Nếu lệnh được thực hiện, Khách hàng sẽ nhìn thấy thông điệp xác nhận bằng hình ảnh trong trạm giao dịch, và thông tin về giao dịch sẽ xuất hiện trong phần tương ứng trên trạm giao dịch. Nếu yêu cầu thực hiện hoặc đóng giao dịch bị hủy, Khách hàng sẽ nhìn thấy thông điệp báo lỗi.

3.8. Nếu sau khi gửi yêu cầu thực hiện hoặc đóng giao dịch mà Khách hàng không nhận được thông điệp xác nhận bằng hình ảnh về giao dịch hoặc thông tin về giao dịch mới trong phần thích hợp trên trạm giao dịch hoặc nhận được thông điệp báo lỗi, họ không thể chắc chắn rằng giao dịch đã được thực hiện hay bị hủy. Để tìm hiểu về tình trạng giao dịch, Khách hàng có quyền liên hệ hỗ trợ khách hàng.

3.9. Khách hàng không thể hủy bỏ yêu cầu thực hiện hoặc đóng giao dịch sau khi đã được gửi đến máy chủ của Công ty.

3.10. Thông tin về tỷ lệ thanh toán được công bố trên trang web của Công ty có tính ước lệ. Công ty không có nghĩa vụ thực hiện giao dịch với tỷ lệ thanh toán trên trang web. Thông tin chính xác về tỷ lệ thanh toán được hiển thị cho Khách hàng trên trạm giao dịch sau khi chọn các điều khoản giao dịch quan trọng và xử lý lệnh của Khách hàng.

4. Đóng giao dịch, xác định mức chi trả trên một giao dịch

4.1. Giao dịch tự động được đóng vào thời gian hết hạn tùy chọn. Khi đóng giao dịch, khoản thanh toán trên tùy chọn được tính toán, khoản thanh toán được gửi vào số dư tài khoản của Khách hàng, và giao dịch biến mất khỏi danh sách giao dịch mở trên trạm giao dịch.

4.2. Công ty tính toán khoản tiền thanh toán trên tùy chọn khi đóng giao dịch vào thời gian hết hạn tùy chọn như sau. Nếu vào thời gian hết hạn tùy chọn, mà tùy chọn đang ở trong phạm vi sinh lợi, thì quy mô khoản tiền thanh toán là S*(100+K)/100, trong đó S là số tiền giao dịch và K là tỷ lệ thanh toán như là tỷ lệ phần trăm của giao dịch. Nếu vào thời gian hết hạn tùy chọn mà tùy chọn đang ở trong phạm vi lỗ, thì quy mô khoản thanh toán bằng không. Tùy chọn ở trong phạm vi sinh lợi trong các trường hợp sau đây:

a) Tùy chọn có giá thay đổi theo hướng Tăng, nếu giá của tài sản trong giao dịch vào lúc đó cao hơn mục tiêu giao dịch;
b) Tùy chọn có giá theo đổi theo hướng Giảm nếu giá của tài sản trong giao dịch vào lúc đó thấp hơn mục tiêu giao dịch. Nếu vào thời gian hết hạn tùy chọn mà giá của tài sản trong giao dịch bằng với mục tiêu giao dịch và tùy chọn không ở trong phạm vi lỗ hoặc sinh lời, thì số tiền giao dịch được trả về tài khoản của Khách hàng. Trong tất cả các trường hợp khác, tùy chọn trong phạm vi lỗ.

4.3. Có thể thực hiện đóng giao dịch sớm trước thời gian hết hạn tùy chọn theo yêu cầu của Khách hàng nếu Công ty có khả năng về mặt kỹ thuật để thực hiện điều này và có kết nối internet ổn định giữa trạm giao dịch của Khách hàng và dịch vụ Công ty.

4.4. Việc đóng giao dịch sớm đòi hỏi phải có sự chấp thuận về các điều kiện cần thiết để đóng giao dịch giữa Công ty và Khách hàng. Thỏa thuận đạt được bằng cách trao đổi thông điệp như yêu cầu thực hiện giao dịch và xác nhận giao dịch. Các điều khoản sau đây trong Quy định trình bày thủ tục thống nhất về các điều kiện quan trọng để đóng giao dịch.

4.5. Để đóng giao dịch, Khách hàng phải chọn giao dịch mà mình muốn đóng và gửi yêu cầu thích hợp, Khách hàng cũng phải xem lại các điều khoản quan trọng để đóng giao dịch đối với giao dịch tùy chọn đã chọn: số tiền thanh toán cho giao dịch đó.

4.6. Nếu kết nối giữa trạm giao dịch của Khách hàng và máy chủ Công ty ổn định, yêu cầu đóng giao dịch sẽ đến máy chủ Công ty, ở đó yêu cầu được kiểm tra về tính chính xác và tuân theo các điều kiện thị trường hiện tại. Sau đó, yêu cầu được hoàn tất hoặc hủy bỏ bởi máy chủ. Nếu đóng giao dịch, số tiền thanh toán được thêm vào số dư tài khoản của Khách hàng.

4.7. Yêu cầu đóng giao dịch có thể bị hủy trong những trường hợp sau đây:
• Thời gian có thể thực hiện đóng giao dịch sớm đã hết;
• Tỷ giá tài sản thay đổi đáng kể từ khi Khách hàng gửi yêu cầu cho đến khi máy chủ Công ty xử lý;
• Trong các trường hợp khác mà Công ty có thể tự ý quyết định;
• Trong những trường hợp đặc biệt được trình bày dưới đây.

4.8. Máy chủ Công ty sẽ gửi thông điệp kèm theo kết quả yêu cầu thực hiện giao dịch đến trạm giao dịch của Khách hàng. Nếu kết nối internet giữa trạm giao dịch của Khách hàng và máy chủ Công ty ổn định, kết quả thực hiện yêu cầu đóng giao dịch sớm sẽ được hiển thị trong trạm giao dịch của Khách hàng.

4.9. Nếu sau khi gửi yêu cầu đóng giao dịch sớm, kết quả thực hiện yêu cầu đóng không được hiển thị trên trạm giao dịch trong thời gian hợp lý, thì Khách hàng
không thể chắc được giao dịch đã được đóng hoặc việc đóng giao dịch đã bị hủy. Để tìm hiểu về kết quả thực hiện yêu cầu, Khách hàng có quyền liên hệ hỗ trợ khách hàng.

4.10. Sau khi gửi yêu cầu thực hiện giao dịch đến máy chủ Công ty, Khách hàng sẽ không thể hủy bỏ yêu cầu.

4.11. Thông tin về các khoản tiền thanh toán được công bố trên trang web của Công ty có tính ước lệ. Thông tin chính xác về số tiền thanh toán được hiển thị trên trạm giao dịch sau khi yêu cầu đóng giao dịch được xử lý.

5. Giờ giao dịch

5.1. Công ty đã đề ra lịch giao dịch, nghĩa là thời gian có thể thực hiện và đóng giao dịch riêng biệt cho từng tài sản.

5.2. Thông tin về thời gian giao dịch được đăng tải trên trang web của Công ty và công khai cho công chúng mang tính ước chừng. Công ty có toàn quyền thay đổi giờ giao dịch.

6. Các điều kiện ngoại lệ

6.1. Trong trường hợp ngoại lệ, là hoàn cảnh bất thường, Công ty có thể thực hiện các hoạt động khác với những hoạt động được mô tả trong chính sách này.

6.2. Trường hợp ngoại lệ bao gồm:
- Thị trường mà chào giá đến sàn giao dịch trong thời gian kéo dài, ít thường xuyên hơn trong điều kiện thị trường bình thường;
- Điều kiện thị trường thay đổi tỷ giá nhanh chóng trong thời gian ngắn;
- Công bố các chỉ báo kinh tế vĩ mô chính có mức độ ảnh hưởng lớn lên thị trường tài chính;
- Thông báo về quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương;
- Bài diễn văn của giám đốc ngân hàng trung ương, lãnh đạo tiểu bang, bộ trưởng tài chính, giám đốc các công ty và sàn chứng khoán, v.v.;
- Can thiệp ngoại tệ do các tổ chức chính phủ thực hiện;
- Tấn công khủng bố và thiên tai trên phạm vi toàn quốc gia;
- Chiến tranh bùng nổ, hoạt động quân sự, náo loạn dân sự;
- Sự kiện bất khả kháng về chính trị: từ chức, bổ nhiệm, bầu cử người đại diện của các cơ quan chính quyền và giám đốc các công ty. -các vấn đề kỹ thuật có với và/hoặc hoạt động không chính xác từ thiết bị và phần mềm của Công ty và/hoặc các bên thứ ba khiến Công ty không thể cung cấp dịch vụ cho Khách hàng một cách thích hợp; - những trường hợp được nêu trong Điều

6.3. Trong những trường hợp đặc biệt, Công ty sẽ cố gắng thực hiện các hoạt động giao dịch mà Công ty vẫn thường thực hiện trong điều kiện bình thường nhưng có quyền sau đây:

a) Giảm tỷ lệ thanh toán;
b) Từ chối các yêu cầu thực hiện, đóng sớm, hoặc hủy bỏ giao dịch đã được thực hiện trước đó, và chỉnh sửa (bao gồm hủy bỏ) kết quả tài chính của các giao dịch được thực hiện trước đó;
c) Hạn chế số lượng yêu cầu từ một Khách hàng trong thời gian nhất định;
d) Giới hạn thời gian hết hạn các tùy chọn khả dụng;
e) tạm thời ngưng giao dịch trên các loại tài sản nhất định;
f) Đình chỉ hoàn toàn các hoạt động giao dịch.

6.4. Ngoài các trường hợp đặc biệt nêu trong Điều 6.2 của Quy định này, Công ty có quyền áp dụng một số hoặc tất cả hành động được nêu trong Điều 6.3 của Quy định, the các điều khoản khác trong Quy định và/hoặc Thỏa thuận.

III. Quy định về các giao dịch phi thương mại và chính sách KYC/AML


1. Giới thiệu

1.1. Quy định này được phát triển để tuân theo các đề nghị của FATF (Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế) nhằm đấu tranh chống các vi phạm tài chính, phát hiện và ngăn chặn các vi phạm pháp luật và đảm bảo việc chấp hành luật pháp chống hành động rửa tiền hoặc tài trợ cho khủng bố, đề ra các thủ tục chuyển tiền đến/từ tài khoản của khách hàng và thực hiện các giao dịch phi thương mại khác. Quy định này áp dụng đối với Công ty và các liên kết của Công ty, bao gồm đại lý thanh toán.

1.2. Khách hàng đảm bảo nguồn gốc hợp pháp và sở hữu hợp lệ số tiền được chuyển đến Tài khoản của Công ty và quyền sử dụng những khoản tiền này.

1.3. Khách hàng chịu các nghĩa vụ sau đây:

1.3.1. Tuân theo các quy tắc hợp pháp, cụ thể là luật quốc tế nhằm chống giao dịch phi pháp, gian lận tài chính, và rửa tiền; 1.3.2. ngăn chặn sự trợ giúp, dù trực tiếp hay gián tiếp, hoạt động tài chính bất hợp pháp hoặc bất kỳ giao dịch phi pháp nào khác;

1.3.3. Ngăn chặn sự trợ giúp, dù trực tiếp hay gián tiếp, gian lận tài chính và các hành động khác vi phạm luật quốc tế và quy tắc pháp lý;

1.3.4. Ngăn chặn bất kỳ hành động nào có thể gây nguy hiểm, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến công tác phòng chống rửa tiền trong các hoạt động của họ bằng các dịch vụ của Công ty.

1.4. Công ty có quyền điều tra tính chất của các giao dịch phi thương mại đáng ngờ như được nêu ở Phần 2 của Quy định này và tạm ngưng các giao dịch đó cho đến khi xác định lý do của các giao dịch đó và hoàn tất điều tra.

1.5. Trong khi điều tra, theo Quy định này, Công ty có thể hỏi về nhận dạng, cung cấp thông tin không xác thực và/hoặc không thể liên lạc được tại địa chỉ và số điện thoại được cung cấp;

• Khách hàng không cung cấp thông tin nhận biết người thụ hưởng, nghĩa là người mà Khách hàng hành động vì lợi ích của họ (cụ thể là theo thỏa thuận đại lý, chứng thư ủy thác, thỏa thuận hoa hồng và thỏa thuận quản lý tín dụng khi thực hiện các giao dịch phi thương mại);

• Nộp hồ sơ giả mạo hoặc không hợp lệ và hồ sơ chất lượng kém (trắng đen, không thể đọc được);

• Khách hàng không cung cấp thông tin nhận biết người thụ hưởng (người thụ hưởng cuối), nghĩa là người mà Khách hàng hành động vì lợi ích của họ (cụ thể là theo thỏa thuận đại lý, chứng thư ủy thác, thỏa thuận hoa hồng và thỏa thuận quản lý tín dụng khi thực hiện các giao dịch phi thương mại) theo yêu cầu của Công ty;

• Khách hàng không cung cấp bất kỳ thông tin và hồ sơ nào mà Công ty yêu cầu, bao gồm về tình hình tài chính của Khách hàng. Điều kiện phát hiện và dấu hiệu giao dịch đáng ngờ được xác định trong phần này của Quy định không có tính ràng buộc hoặc đầy đủ. Công ty có thể nghi ngờ một giao dịch phi thương mại trên cơ sở phân tích tính chất của giao dịch, các thành phần của nó, những tình huống kèm theo và tương tác với Khách hàng hoặc người đại diện của họ cho dù không chính thức có tiêu chuẩn và dấu hiệu được nêu cụ thể trong phần này của Quy định. Những giao dịch đó được phát hiện trên cơ sở đánh giá khách quan của Công ty bằng cách đánh giá hàng ngày các giao dịch phi thương mại.

2.3. Nếu phát hiện các giao dịch phi thương mại đáng ngờ, Công ty sẽ tùy ý quyết định bước tiếp theo liên quan đến Khách hàng và các giao dịch thương mại và phi thương mại.

3. Các khoản thanh toán và quy định chung về các giao dịch phi thương mại

3.1. Khách hàng có thể chuyển tiền vào tài khoản của mình vào bất kỳ lúc nào bằng bất kỳ đồng tiền nào mà Công ty chấp nhận tại quốc gia mà Khách hàng hoàn tất giao dịch phi thương mại. Số tiền của Khách hàng được giữ trong tài khoản của Công ty, bao gồm các tài khoản được cô lập mở dưới tên Công ty để giữ tiền của khách hàng khác với số tiền của Công ty. Công ty sẽ thực hiện mọi khoản thanh toán và chuyển thông tin thanh toán thông qua các đường liên kết trao đổi được mã hóa theo tiêu chuẩn an toàn thanh toán của ngành theo các yêu cầu của hệ thống thanh toán quốc tế. Theo đề nghị của Hội Đồng Tiêu Chuẩn An Toàn Thẻ Thanh Toán Ngành, TLS 1.2 mã hóa vận chuyển và thuật toán 256-bit AES vào lớp ứng dụng được sử dụng để bảo vệ dữ liệu của người mua.

3.2. Các giao dịch liên quan đến việc chuyển tiền đến/từ tài khoản của Khách hàng được chi phối bởi Quy định này.

3.3. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về việc chính xác của các khoản tiền thanh toán của mình. Nếu chi tiết ngân hàng của Công ty thay đổi, sau khi đăng tải chi tiết mới trên Trạm giao dịch, Khách hàng tự chịu trách nhiệm về các khoản thanh toán được thực hiện bằng chi tiết cũ.

3.4. Mỗi giao dịch phi thương mại của Khách hàng được xác nhận với một mục nhập trong phần tương ứng trên Trạm giao dịch. Khách hàng có nghĩa vụ theo dõi hàng ngày tính chính xác và đúng đắn của thông tin các hoạt động phi thương mại mà họ đã thực hiện và số dư tài khoản của họ; họ cũng phải theo dõi tính chính xác và đúngd 9ắn của thông tin được hiển thị trong phần tương ứng của Trạm giao dịch. Nếu Khách hàng phát hiện có sai sót trong bất kỳ hồ sơ nào của bất kỳ giao dịch thương mại nào, sự chênh lệch số dư tài khoản, hay vấn đề với bất kỳ thông tin nào khác, Khách hàng phải thông báo cho Công ty biết về sai sót này sớm nhất có thể bằng thông tin liên lạc được đăng trên trang web của Công ty. Nếu Khách hàng phát hiện sai sót trong mục nhập về giao dịch phi thương mại, họ sẽ nộp yêu cầu theo các yêu cầu trong Thỏa thuận.

3.5. Nếu Khách hàng của Công ty không thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên trạm giao dịch làm thay đổi số dư tài khoản của Khách hàng trong vòng 6 tháng, Công ty có quyền giới thiệu phí người dùng (hoa hồng) để cho phép truy cập trạm giao dịch. Công ty có toàn quyền quyết định số tiền và thủ tục ghi nợ phí người dùng.

4. Chuyển tiền vào tài khoản của Khách hàng

4.1. Khách hàng có thể thanh toán để sử dụng dịch vụ của Công ty chỉ bằng số tiền có trong Tài khoản của Khách hàng, trừ những trường hợp được nêu rõ trong Thỏa thuận này. Tài khoản của Khách hàng có thể được nạp thêm tiền bằng cách chuyển khoản vào Tài khoản của Công ty hoặc vào các tài khoản của Đại lý thanh toán do Công ty ủy quyền. Công ty có thể đăng tải danh sách các đại lý thanh toán được ủy quyền và thông tin ngân hàng của họ trên trạm giao dịch.

4.2. Việc chuyển tiền của Khách hàng vào Tài khoản của Công ty phải đáp ứng các yêu cầu và giới hạn do luật pháp hiện tại và các đạo luật khác của quốc gia có quyền tài phán mà việc chuyển tiền được thực hiện đề ra.

4.3. Công ty sẽ ghi có số tiền nhận được trong Tài khoản của Công ty vào Tài khoản của Khách hàng.

4.4. Số tiền sẽ được ghi có vào Tài khoản của Khách hàng bằng đồng tiền trong Tài khoản của Khách hàng cho dù việc chuyển khoản được thực hiện bằng loại tiền tệ nào. Nếu đồng tiền của tiền gửi khác với đồng tiền chuyển khoản, thì Công ty sẽ chuyển đổi số tiền chuyển khoản sang đồng tiền chuyển khoản với tỷ giá do Công ty thiết lập kể từ khi số tiền được ghi nợ từ Tài khoản của Khách hàng. Trong trường hợp do Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thiết lập, số tiền có thể được rút từ Tài khoản bên ngoài của Khách hàng bằng đồng tiền khác với đồng tiền trong Tài khoản bên ngoài của Khách hàng.

4.5. Loại tiền tệ mà Công ty chấp nhận ghi có số tiền chuyển khoản vào Tài khoản của Khách hàng và tùy theo đồng tiền Tài khoản của Khách hàng và phương thức chuyển khoản, sẽ được hiển thị trên trạm giao dịch.

4.6. Công ty có quyền đề ra số tiền chuyển khoản tối thiểu và tối đa tùy theo phương thức chuyển khoản và đồng tiền chuyển khoản.

4.7. Số tiền được ghi có vào Tài khoản của Khách hàng vì lý do khác ngoài khoản thanh toán bồi thường trong các trường hợp sau:
a) Nếu số tiền được chuyển bởi Khách hàng vào đến Tài khoản của Công ty;
b) Nếu số tiền được chuyển trước đây đến Khách hàng được trả lại vào Tài khoản của Công ty và cố gắng liên lạc với Khách hàng để giải quyết vấn đề và gửi lại số tiền không thành công.

4.8. Số tiền sẽ được nạp vào Tài khoản của Khách hàng trong vòng một (1) ngày làm việc, nhưng không trễ hơn cuối ngày làm việc sau ngày số tiền vào đến Tài khoản của Công ty.

4.9. Nếu số tiền do Khách hàng gửi không vào đến tài khoản của Khách hàng trong vòng 5 (năm) ngày làm việc, Khách hàng có thể đề nghị Công ty kiểm tra việc chuyển khoản. Để kiểm tra số tiền chuyển khoản, Khách hàng phải hoàn tất yêu cầu theo Thỏa thuận và cung cấp cho Công ty bằng chứng cho thấy số tiền đã được chuyển.

5. Phương thức chuyển tiền vào tài khoản của Khách hàng

5.1. Chuyển khoản ngân hàng.

5.1.1. Khách hàng có thể nạp tài vào Tài khoản của mình bằng cách chuyển khoản ngân hàng vào bất kỳ lúc nào nếu Công ty chấp nhận phương thức này khi chuyển tiền.

5.1.2. Khách hàng có thể sử dụng phương thức chuyển tiền này chỉ sau khi gửi bản sao hộ chiếu của mình.

5.1.3. Khách hàng có thể chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản ngân hàng của Công ty được nêu rõ trên Bảng điều khiển chỉ từ tài khoản ngân hàng cá nhân của mình hoặc có thể thanh toán thay mặt Khách hàng mà không cần mở tài khoản ngân hàng.

5.1.4. Trước khi chuyển khoản ngân hàng bằng đồng rúp, Khách hàng phải đối chiếu các chi tiết ngân hàng của Công ty và mục đích của khoản thanh toán trong Bảng điều khiển. Nếu Khách hàng không thể thanh toán theo mục đích thanh toán được xác định, họ phải liên lạc với Công ty để giải quyết vấn đề theo từng trường hợp.

5.1.5. Công ty có quyền từ chối nạp tiền đã vào tài khoản ngân hàng của Công ty nếu mục đích thanh toán khác với mục đích được nêu trong Bảng điều khiển hoặc nếu bên thứ ba thực hiện chuyển khoản. Trong trường hợp đó, Công ty sẽ gửi lại tiền vào tài khoản ngân hàng từ tài khoản mà số tiền được gửi đi. Mọi chi phí liên quan đến việc chuyển khoản này sẽ do Khách hàng chịu.

5.1.6. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Công ty không chịu trách nhiệm về khoảng thời gian cần thiết để chuyển khoản ngân hàng.

5.2. Chuyển khoản điện tử.

5.2.1. Khách hàng có thể nạp tiền vào Tài khoản của mình bằng hình thức chuyển khoản điện tử vào bất kỳ lúc nào nếu Công ty chấp nhận phương thức này khi chuyển tiền.

5.2.2. Khách hàng có thể thực hiện chuyển khoản điện tử vào Tài khoản của Công ty từ ví điện tử cá nhân của mình.

5.2.3. Trước khi thực hiện chuyển khoản điện tử, Khách hàng phải đối chiếu các chi tiết Tài khoản của Công ty trong Bảng điều khiển

5.2.4. Khách hàng hiểu và công nhận rằng Công ty không chịu trách nhiệm về khoảng thời gian cần thiết để thực hiện chuyển khoản điện tử hoặc về những trường hợp dẫn đến lỗi kỹ thuật trong khi chuyển khoản nếu xảy ra không phải do lỗi của Công ty, nhưng do lỗi của hệ thống thanh toán điện tử.

5.3. Chuyển khoản từ Thẻ ngân hàng thông qua Trung tâm xử lý.

5.3.1. Khách hàng có thể nạp tiền vào Tài khoản của mình bằng cách chuyển khoản từ Thẻ ngân hàng thông qua Trung tâm xử lý vào bất kỳ lúc nào nếu Công ty chấp nhận phương thức này vào thời gian chuyển tiền.

5.3.2. Khách hàng có thể chuyển khoản từ thẻ ngân hàng của hệ thống thanh toán quốc tế, loại được nêu trong Bảng điều khiển của họ.

5.3.3. Khách hàng có thể chuyển tiền từ thẻ ngân hàng được đăng ký chỉ dưới tên của họ. Không chấp nhận chuyển khoản từ thẻ của các bên thứ ba.

5.3.4. Công ty có quyền từ chối số tiền gửi đến vào tài khoản của Công ty tại trung tâm xử lý nếu việc chuyển khoản được thực hiện dưới tên của bên thứ ba. Trong trường hợp đó, Công ty sẽ gửi lại tiền vào tài khoản ngân hàng từ tài khoản mà số tiền được gửi đi. Mọi chi phí liên quan đến việc chuyển khoản này sẽ do Khách hàng chịu.

5.3.5. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Công ty không chịu trách nhiệm về khoảng thời gian cần thiết để chuyển khoản. hoặc về những trường hợp dẫn đến lỗi kỹ thuật trong khi chuyển khoản nếu xảy ra không phải do lỗi của Công ty, nhưng do lỗi của trung tâm xử lý hoặc hệ thống thanh toán quốc tế.

6. Rút tiền từ tài khoản cua Khách hàng

6.1. Khách hàng có quyền rút bất kỳ hoặc mọi khoản tiền từ Tài khoản của mình vào bất kỳ lúc nào bằng cách gửi Yêu cầu rút tiền đến Công ty trình bày lệnh rút tiền của Khách hàng từ Tài khoản của Khách hàng, tuân theo các điều khoản sau đây:

a) Công ty sẽ hoàn tất lệnh rút tiền trong tài khoản giao dịch của Khách hàng chỉ trong khoản số dư Tài khoản của Khách hàng khi hoàn tất lệnh. Nếu số tiền rút của Khách hàng (bao gồm các khoản hoa hồng và các chi phí thanh toán khác theo Quy định này) vượt quá số dư trong Tài khoản của Khách hàng, thì Công ty có thể từ chối lệnh này sau khi giải thích lý do bác bỏ;

b) Lệnh rút tiền từ Tài khoản của Khách hàng phải tuân theo các yêu cầu và giới hạn do luật pháp hiện tại và các quy chế khác của quốc gia mà khoản tiền chuyển khoản được thực hiện đề ra;

c) Lệnh rút tiền của Khách hàng từ Tài khoản của Khách hàng sẽ tuân theo các yêu cầu và giới hạn do Quy định này và các hồ sơ khác của Công ty đề ra;

d) Số tiền từ Tài khoản của Khách hàng phải được rút vào cùng công cụ thanh toán mà Khách hàng đã sử dụng trước đó để chuyển tiền vào Tài khoản. Công ty có thể hạn chế số tiền rút vào công cụ thanh toán đến số tiền gửi trong tài khoản của Khách hàng từ công cụ thanh toán đó. Công ty có thể tùy ý đề ra các trường hợp ngoại lệ cho quy tắc này và rút tiền cho Khách hàng vào công cụ thanh toán khác, nhưng Công ty có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thông tin thanh toán đối với các công cụ thanh toán khác vào bất kỳ lúc nào, và Khách hàng phải cung cấp thông tin thanh toán đó cho Công ty.

6.2. Yêu cầu rút tiền được hoàn tất bằng cách chuyển tiền vào Tài khoản bên ngoài của Khách hàng bởi Đại lý do Công ty ủy quyền.

6.3. Khách hàng sẽ Yêu cầu rút tiền bằng đồng tiền của tiền gửi. Nếu đồng tiền của tiền gửi khác với đồng tiền chuyển khoản, thì Công ty sẽ chuyển đổi số tiền chuyển khoản sang đồng tiền chuyển khoản với tỷ giá do Công ty thiết lập kể từ khi số tiền được ghi nợ từ Tài khoản của Khách hàng.

6.4. Đồng tiền mà Công ty chuyển khoản vào Tài khoản bên ngoài của Khách hàng, tùy theo đồng tiền Tài khoản của Khách hàng và phương thức rút tiền có thể được hiển thị trên Bảng điều khiển của Khách hàng.

6.5. Tỷ giá chuyển đổi, hoa hồng và các chi phí khác liên quan đến từng phương thức rút tiền do Công ty đề ra và có thể được thay đổi vào bất kỳ lúc nào tùy theo ý kiến của Công ty. Tỷ giá có thể khác với tỷ giá tiền tệ do các cơ quan có thẩm quyền của một quốc gia cụ thể đề ra và khác với tỷ giá thị trường hiện tại đối với đồng tiền liên quan. Trong trường hợp do Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thiết lập, số tiền có thể được rút từ Tài khoản bên ngoài của Khách hàng bằng loại tiền khác với đồng tiền Tài khoản bên ngoài của Khách hàng.

6.6. Công ty có quyền đề ra số tiền rút tối thiểu và tối đa tùy theo phương thức rút tiền. Những giới hạn này sẽ được đăng tải trên Bảng điều khiển của Khách hàng.

6.7. Lệnh này được xem là đã được Công ty chấp nhận nếu được tạo trên Bảng điều khiển của Khách hàng, được hiển thị trong phần Lịch sử thanh toán và trong hệ thống của Công ty để giải thích yêu cầu của khách hàng. Lệnh được tạo ra bằng bất kỳ cách nào khác ngoài được nêu trong điều khoản này sẽ không được Công ty chấp nhận và hoàn tất.

6.8. Tiền sẽ được rút từ tài khoản của Khách hàng trong vòng năm (5) ngày làm việc.

6.9. Nếu số tiền do Công ty gửi theo Yêu cầu rút tiền không vào đến Tài khoản bên ngoài của Khách hàng trong vòng năm (5) ngày làm việc, Khách hàng có thể đề nghị Công ty kiểm tra việc chuyển tiền.

6.10. Nếu Khách hàng có sai sót về thông tin liên lạc khi lập Yêu cầu rút tiền, dẫn đến không thể chuyển tiền vào Tài khoản bên ngoài của Khách hàng, thì Khách hàng sẽ thanh toán khoản hoa hồng để giải quyết tình huống.

6.11. Khoản lợi nhuận của Khách hàng vượt quá số tiền mà Khách hàng đã gửi có thể được chuyển vào Tài khoản bên ngoài của Khách hàng chỉ bằng phương thức mà Công ty và Khách hàng đã thống nhất, và nếu Khách hàng nạp tiền vào tài khoản của mình bằng một phương thức nào đó, Công ty có quyền rút số tiền gửi trước của Khách hàng bằng phương thức tương tự.

7. Phương thức rút tiền từ tài khoản của Khách hàng

7.1. Chuyển khoản ngân hàng.

7.1.1. Khách hàng có thể gửi Yêu cầu rút tiền bằng chuyển khoản ngân hàng vào bất kỳ lúc nào nếu Công ty chấp nhận phương thức này khi chuyển tiền.

7.1.2. Khách hàng có thể Yêu cầu rút tiền chỉ vào tài khoản ngân hàng được mở dưới tên của mình. Công ty sẽ không chấp nhận và hoàn tất lệnh chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của bên thứ ba.

7.1.3. Công ty phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Khách hàng theo thông tin có trong Yêu cầu rút tiền nếu đáp ứng các điều kiện trong điều 7.1.2. của Quy định này.

7.1.4. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Công ty không chịu trách nhiệm về khoảng thời gian cần thiết để chuyển khoản ngân hàng.

7.2. Chuyển khoản điện tử.

7.2.1. Khách hàng có thể gửi Yêu cầu rút tiền bằng cách chuyển tiền điện tử vào bất kỳ lúc nào nếu Công ty sử dụng phương thức chuyển tiền điện tử khi thực hiện yêu cầu.

7.2.2. Khách hàng có thể Yêu cầu rút tiền chỉ vào tài khoản điện tử cá nhân của mình. Công ty phải chuyển tiền vào tài khoản điện tử của Khách hàng theo thông tin có trong Yêu cầu rút tiền.

7.2.4. Khách hàng hiểu và công nhận rằng Công ty không chịu trách nhiệm về khoảng thời gian cần thiết để chuyển tiền điện tử hoặc đối với các trường hợp dẫn đến lỗi kỹ thuật trong khi chuyển tiền nếu xảy ra không phải do lỗi của Công ty.

7.3. Công ty có thể tùy ý đề nghị Khách hàng các phương thức rút tiền khác từ tài khoản của Khách hàng. Thông tin này được đăng tải trên Bảng điều khiển.

8. Các quy định cung cấp dịch vụ 1-Click

8.1. Khi nhập thông tin thẻ ngân hàng (thanh toán) của mình, đánh dấu chọn vào ô "Lưu thẻ" và nhấp vào nút xác nhận thanh toán, khách hàng thể hiện sự chấp thuận đầy đủ với các điều khoản và điều kiện "1-Click" (dịch vụ thanh toán định kỳ), và họ ủy quyền cho Công ty và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán ghi nợ tổng số tiền mà Khách hàng ủy quyền từ thẻ ngân hàng (thanh toán) của Khách hàng theo yêu cầu của Khách hàng một cách tự động và không cần ủy quyền thêm để nạp thêm tiền vào tài khoản của Khách hàng tại Công ty mà không cần phải nhập lại thông tin thẻ ngân hàng (thanh toán) của khách hàng, điều này sẽ được cung cấp bởi dịch vụ "1-Click” để nạp thêm tiền vào tài khoản của Khách hàng tại Công ty.

8.2. Khách hàng công nhận và đồng ý rằng thư xác nhận sử dụng dịch vụ 1-Click sẽ được gửi đến địa chỉ e-mail của khách hàng trong vòng hai (2) ngày làm việc.

8.3. Khi sử dụng dịch vụ 1-Click, Khách hàng xác nhận rằng họ là chủ (người dùng được ủy quyền) thẻ ngân hàng có chi tiết được lưu với dịch vụ “1-Click”, và Khách hàng cũng đảm bảo rằng họ sẽ không thực hiện hành động nhằm tranh cãi các khoản thanh toán theo kế hoạch đã được chuyển cho Công ty bằng thẻ ngân hàng nhằm mục đích nạp thêm tiền vào tài khoản của Khách hàng tại Công ty.

8.4. Khi sử dụng dịch vụ 1-Click, Khách hàng đồng ý chịu mọi chi phí liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này và mọi chi phí khác (nếu cần), bao gồm, nhưng không giới hạn các khoản thuế khác nhau, v.v.

8.5. Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi khoản thanh toán mà Khách hàng thực hiện để nạp thêm tiền vào tài khoản của khách hàng tại Công ty. Công ty và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ đảm bảo khoản tiền được thanh toán chỉ với số tiền mà Khách hàng nêu cụ thể, và họ sẽ không chịu trách nhiệm về các khoản tiền thanh toán bổ sung nói trên bởi Khách hàng.

8.6. Sau khi nhấn nút Thanh toán, khoản thanh toán được xem là đã xử lý và thực hiện không thể hủy ngang. Khi nhấn nút xác nhận thanh toán, Khách hàng đồng ý rằng họ sẽ không thể hủy bỏ khoản tiền thanh toán hoặc yêu cầu hủy bỏ. Khi điền vào mẫu thanh toán, Khách hàng xác nhận rằng họ không vi phạm luật pháp của bất kỳ quốc gia nào. Khi điền vào mẫu thanh toán và chấp nhận các điều khoản của phần này, Khách hàng, với tư cách là chủ thẻ ngân hàng (thanh toán), xác nhận rằng họ có quyền sử dụng dịch vụ do Công ty giới thiệu.

8.7. Khi bắt đầu sử dụng trang web và/hoặc trạm giao dịch, Khách hàng chịu trách nhiệm pháp lý về việc tuân theo quy định của bất kỳ tiểu bang nào mà trang web và/hoặc trạm giao dịch này được sử dụng và xác nhận rằng họ đủ tuổi hợp pháp theo luật pháp của quyền tài phán mà trang web này được sử dụng. Khách hàng xác nhận rằng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi bất hợp pháp hoặc trái phép nào vi phạm quy định cấm sử dụng trang web và/hoặc trạm giao dịch này. Khi đồng ý sử dụng dịch vụ của trang web và/hoặc trạm giao dịch, Khách hàng xác nhận rằng các khoản thanh toán được xử lý bởi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và không có quyền hợp pháp nhận khoản hoàn trả số tiền ghi nợ và/hoặc hàng hóa hoặc khả năng hủy thanh toán. Nếu Khách hàng dự kiến ghi nợ số tiền từ Tài khoản của Khách hàng, họ có thể sử dụng trạm
giao dịch.

8.8. Khách hàng xác nhận rằng dịch vụ 1-Click sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi Khách hàng hủy bỏ. Nếu Khách hàng dự kiến hủy dịch vụ 1-Click, họ phải thông báo với Công ty về việc đó ít nhất bảy (7) ngày trước ngày dự kiến hủy bỏ dịch vụ 1-Click bằng cách gửi thư hủy bỏ dịch vụ đến help@olymptrade.com. Vào cuối thời gian được hiển thị trong thông báo này, Khách hàng có thể xóa thẻ ngân hàng (thanh toán) khỏi danh sách thẻ đã lưu của khách hàng trên trang Số dư tài khoản khách hàng tại Công ty.

8.9. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán không chịu trách nhiệm về việc từ chối hoặc không có khả năng xử lý dữ liệu thẻ ngân hàng (thanh toán) của Khách hàng hoặc về việc từ chối do không có sự cho phép thanh toán sử dụng thẻ ngân hàng (thanh toán) của Khách hàng từ ngân hàng phát hành gây ra. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán không chịu trách nhiệm về chất lượng hoặc phạm vi dịch vụ của Công ty được trình bày trên trang web. Khi nạp thêm tiền vào tài khoản, Khách hàng phải tuân theo các quy tắc và yêu cầu do Công ty đề ra. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán chỉ hoàn tất việc thanh toán và không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc định giá, giá tổng
cộng và/hoặc tổng số tiền nào.

8.10. Khách hàng phải theo dõi những thay đổi và cập nhật đối với các điều khoản và điều kiện của dịch vụ 1-Click được đăng tải trên trang web của Công ty.

8.11. Khách hàng đồng ý liên lạc qua e-mail: help@olymptrade.com

8.12. Nếu không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, Khách hàng phải nhanh chóng ngưng thanh toán và nếu cần, liên lạc trực tiếp với Công ty qua địa chỉ email; help@olymptrade.com

IV. Chính sách về quyền riêng tư Olymp Trade


Chúng tôi, tại SMARTEX INTERNATIONAL LTD. ("Công ty", "đối với chúng tôi" hoặc "chúng tôi"), hiểu rằng bạn muốn bảo mật thông tin cá nhân của mình, và bạn đánh giá cao việc chúng tôi tập trung giữ an toàn và riêng biệt thông tin của bạn. Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ sự riêng tư của người dùng ("người dùng" hoặc "bạn"). Chính sách về quyền riêng tư này trình bày các thông lệ của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn qua việc bạn sử dụng các trang web, ứng dụng của chúng tôi và các nền giao dịch trực tuyến khác mà chúng tôi sử dụng để cung cấp các dịch vụ của chúng tôi (gọi chung là “ Dịch vụ").

Chính sách về quyền riêng tư này là một phần trong Thỏa thuận dịch vụ của chúng tôi và được kết hợp trong đây theo các tham chiếu. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi và sử dụng nó để có quyết định có hiểu biết. Khi sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản trong Chính sách về quyền riêng tư này và việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ cấu thành việc bạn liên tục đồng ý với Chính sách về quyền riêng tư này bao gồm các cập nhật của Chính sách. Trong Chính sách về quyền riêng tư này, bạn sẽ tìm hiểu về:

Loại thông tin mà chúng tôi thu thập
- Cookies
- Cách chúng tôi sử dụng thông tin mà tôi thu thập được
- Những người mà chúng tôi chia sẻ thông tin với, và  mục đích chia sẻ
- Quảng cáo
- Khoảng thời gian mà chúng tôi lưu giữ thông tin thu thập được
- Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn
- Tiếp thị
- Cách liên lạc với chúng tôi

Chúng tôi thu thập hai loại dữ liệu và thông tin từ người sử dụng của chúng tôi.

*** Loại thông tin đầu tiên là thông tin có thể nhận dạng cá nhân, cụ thể là thông tin nhận biết Khách hàng hoặc cá nhân khác, hoặc có thể với nỗ lực hợp lý nhận dạng cá nhân ("Thông tin cá nhân"), bao gồm sau đây:

- Chi tiết đăng ký: Khi bạn mở tài khoản và đăng ký Dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin nhất định cho chúng tôi. Thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua quy trình đăng ký bao gồm tên của bạn; số điện thoại; địa chỉ email; địa chỉ đầy đủ, mật khẩu, thông tin về tiền tệ của bạn và các thông tin tài chính khác mà chúng tôi có thể cần để cung cấp các Dịch vụ của chúng tôi.

- Giấy tờ nhận dạng: Như là điều kiện tiên quyết thực hiện các giao dịch thông qua Dịch vụ, bạn có thể được yêu cầu cung cấp các giấy tờ nhận dạng nhất định mà Công ty yêu cầu cũng như thông tin khác mà chúng tôi cần thu thập từ bạn để làm bằng chứng nhận dạng, bằng chứng cư ngụ và bằng chứng tiền quỹ. Những giấy tờ và thông tin đó có thể có Thông tin cá nhân như số nhận dạng, hộ chiếu, mã số thuế, v.v. Chúng tôi cũng có thể thu thập Thông tin cá nhân để đánh giá trải nghiệm giao dịch của bạn và đánh giá các yếu tố rủi ro của bạn.

- Dữ liệu thiết bị: Chúng tôi cũng có thể thu thập Thông tin cá nhân từ thiết bị của bạn như dữ liệu vị trí địa lý, địa chỉ IP, nhận dạng đặc biệt (ví dụ như địa chỉ MAC và UUID) và thông tin khác liên quan đến hoạt động của bạn thông qua Dịch vụ.

*** Loại thông tin thứ hai là thông tin không nhận dạng và không thể nhận dạng về (những) người dùng, có thể có dẵn hoặc được thu thập thông qua việc sử dụng Dịch vụ của bạn ("Thông tin không cá nhân"). Chúng tôi không biết thông tin nhận dạng của người dùng mà Thông tin không cá nhân đang được thu thập từ đó.

- Thông tin kỹ thuật: Để nâng cao tính năng của DỊch vụ và đem đến cho bạn trải nghiệm người dùng tốt hơn, chúng tôi thu thập thông tin kỹ thuật mà thiết bị của bạn đã truyền, bao gồm thông tin phần mềm và phần cứng nhất định (ví dụ như loại trình duyệt và hệ điều hành mà thiết bị của bạn sử dụng, ưu tiên ngôn ngữ, thời gian truy cập và tên miền mà bạn liên kết từ đó đến Dịch vụ, v.v.).

- Thông tin phân tích: Chúng tôi thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ như sử dụng ứng dụng, tập tin nhật ký, hoạt động người dùng (ví dụ như các trang đã xem, lượng thời gian sử dụng trên các trang cụ thể, trình duyệt trực tuyến, nhấp chuột, hành động, v.v.), tem thời gian, thông báo, v.v. Thông tin này được thu thập để xử lý sự cố lỗi cũng như để nghiên cứu và phân tích về việc bạn sử dụng Dịch vụ.

- Thống kê: Chúng tôi có thể thu thập và chia sẻ với nhà giao dịch khác những Thôn tin không cá nhân có thể bao gồm các thống kê cơ bản của bạn, phần trăm dự đoán chính xác mà bạn thực hiện trong lịch sử giao dịch, tài sản có lời nhất, thời vận tốt nhất mà bạn từng có, v.v.

- Thông tin ẩn danh: Chúng tôi có thể ẩn danh hoặc hủy nhận biết thông tin do Dịch vụ thu được hoặc bằng các biện pháp khác để thông tin không thể tự nó nhận dạng cá nhân bạn. Việc sử dụng và tiết lộ thông tin tổng hợp hoặc hủy nhận dạng đó của chúng tôi không tuân theo bất kỳ hạn chế nào theo Chính sách về quyền riêng tư này, và chúng tôi có thể tiết lộ cho các bên khác mà không có giới hạn và vì bất kỳ mục đích nào.

Nếu chúng tôi kết hợp Thông tin cá nhân với Thông tin không cá nhân, thông tin kết hợp này sẽ được xử lý như là thông tin cá nhân đến chừng nào nó vẫn kết hợp với nhau.

01. Cookies và các kỹ thuật theo dõi khác


Chúng tôi và các đối tác đáng tin cậy của chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ khác trong các dịch vụ liên quan của mình, bao gồm khi nào bạn truy cập trang của chúng tôi hặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. "Cookie" là một mẫu thông tin nhỏ mà trang web ấn định cho thiết bị của bạn trong khi bạn đang xem trang web. Cookies rất hữu ích và có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Những mục đích này bao gồm cho phép bạn điều hướng giữa các trang có hiệu quả, cho phép kích hoạt tự động các tính năng nhất định, ghi nhớ các ưu tiên của bạn và tương tác giữa bạn và các Dịch vụ của chúng tôi nhanh hơn và dễ dàng hơn. Cookies cũng được sử dụng để giúp đảm bảo rằng các quảng cáo mà bạn nhìn thấy liên quan đến bạn và các quan tam của bạn và biên soạn dữ liệu thống kê về việc bạn sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi. Các trang web của chúng tôi sử dụng những loại cookie sau đây:

a. 'Cookies Phiên' chỉ được lưu giữ tạm thời trong một phiên duyệt để cho phép sử dụng hệ thống bình thường và được xóa khỏi thiết bị của bạn khi đóng trình duyệt;

b. 'Cookies Cố Định' chỉ đọc bởi trang web của chúng tôi, được lưu trong máy vi tính của bạn trong thời gian cố định và không bị xóa đi khi chưa đóng trình duyệt. Những cookie đó được sử dụng nếu chúng tôi cần biết bạn là ai trong các lần truy cập lặp lại, ví dụ như cho phép chúng tôi lưu các ưu tiên của bạn cho lần đăng nhập tiếp theo;

c. Cookies bên thứ ba' được cài đặt bởi các dịch vụ trực tuyến khác chạy nội dung trên trang mà bạn đang xem, ví dụ như bởi các công ty phân tích bên thứ ba theo dõi và phân tích việc truy cập trang web của chúng tôi.

Cookies không có bất kỳ thông tin nào nhận dạng cá nhân bạn, nhưng Thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu về bạn có thể liên kết, bởi chúng tôi, với thông tin được lưu và thu thập từ cookies. Bạn có thể gỡ bỏ các cookie bằng cách thực hiện theo hướng dẫn của các ưu tiên thiết bị của bạn; tuy nhiên, nếu bạn chọn vô hiệu hóa các cookie, một số tính năng Dịch vụ của chúng tôi có thể không hoạt động chính xác và trải nghiệm trực tuyến của bạn có thể bị hạn chế.

Chúng tôi cũng sử dụng công cụ được gọi là "Google Analytics" để thu thập thông tin về việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Google Analytics thu thập thông tin như tần suất người dùng sử dụng Dịch vụ, những trang mà họ đã vào khi họ sử dụng, v.v. Chúng tôi sử dụng thông tin có được từ Google Analytics chỉ để cải thiện Dịch vụ của chúng tôi. Google Analytics thu thập địa chỉ IP được ấn định cho bạn vào ngày bạn truy cập các trang, hơn là tên hoặc các thông tin nhận dạng khác của bạn. Chúng tôi không kết hợp thông tin thu thập được qua việc sử dụng Google Analytics với thông tin có thể nhận dạng cá nhân. Khả năng Google sử dụng và chia sẻ thông tin do Google Analytics thu thập về các lần truy cập vào trang này của bạn bị giới hạn bởicác Điều khoản sử dụng của Google Analytics và  Chính sách về quyền riêng tư của Google.

02. Cách chúng tôi sử dụng thông tin mà tôi thu thập được


Ngoài những mục đích nói trên, thông tin chúng tôi thu thập được, mà có thể bao gồm Thông tin cá nhân của bạn, được sử dụng cho những mục đích sau đây:

• Cài đặt tài khoản của bạn và cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho người dùng (ví dụ như thiết lập và cài đặt tài khoản giao dịch của bạn; đánh giá kinh nghiệm giao dịch của bạn; cung cấp các dịch vụ giao dịch sản phẩm có cấu trúc cho bạn; v.v.).

• Nhận biết và xác thực việc truy cập vào Dịch vụ của bạn;

• Giao tiếp với bạn và cập nhật thông tin cho bạn với những cập nhật và dịch vụ mới nhất của chúng tôi;

• Tiếp thị các trang web và sản phẩm của chúng tôi hoặc của bất kỳ đối tác kinh doanh và liên kết tiếp thị nào của chúng tôi (xem dưới đây trong phần "Tiếp thị");

• Phục vụ quảng cáo cho bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (xem dưới đây trong phần "Quảng cáo") ;

• Thực hiện nghiên cứu hoặc phân tích ẩn danh để cải thiện và tùy chỉnh Dịch vụ theo nhu cầu và sự quan tâm của bạn.

• Hỗ trợ và xử lý sự cố Dịch vụ của chúng tôi và hồi âm yêu cầu của bạn;

• Điều tra các vi phạm và củng cố chính sách của chúng tôi, và theo yêu cầu của pháp luật, quy định hoặc cơ quan chính phủ khác, hoặc tuân theo trát hầu tòa hoặc quy trình pháp lý tương tự hoặc phản hồi yêu cầu của
chính phủ;

• Theo dõi các giao dịch nhằm mục đích ngăn chặn hành vi gian lận, rửa tiền và lừa bịp.

03. Với những người mà chúng tôi chia sẻ thông tin thu thập được


Chúng tôi không cho thuê, bán, hoặc chia sẻ Thông tin cá nhân và/hoặc Thông tin doanh nghiệp của bạn với các bên thứ ba trừ khi được trình bày trong Chính sách về quyền riêng tư này. Chúng tôi có thể truyền hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho các công ty con của chúng tôi, và các công ty liên kết khác. Ngoài ra, Thông tin cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoặc đối tác đáng tin cậy khác nhằm mụ đích:

(i) xác thực nhận dạng của bạn và kiểm tra chi tiết tài khoản của bạn;
(ii) lưu giữ hoặc xử lý Thông tin cá nhân của bạn thay mặt chúng tôi (ví dụ nhưcác nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây);
(iii) hỗ trợ chúng tôi với các hoạt động kinh doanh, cung cấp các Dịch vụ của chúng tôi và cải thiện nó;
(iv) thực hiện nghiên cứu, chẩn đoán kỹ thuật và phân tích về Dịch vụ; và
(v) giao tiếp về tài liệu quảng cáo và thông tin theo chính sách tiếp thị của chúng tôi (xem dưới đây trong phần "Tiếp thị"). Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin cá nhân, hoặc bất kỳ thông tin nào mà bạn đã gửi qua Dịch vụ nếu chúng tôi tin tưởng rằng việc tiết lộ thông tin đó hữu ích hoặc cần thiết hợp lý để:

(i) tuân theo bất kỳ luật pháp, quy định hiện hành, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ nào;
(ii) thực thi chính sách của chúng tôi (bao gồm Thỏa thuận của chúng tôi), bao gồm các thông tin điều tra về hành vi vi phạm tiềm năng;
(iii) điều tra, phát hiện, ngăn chặn, hoặc hành động về các hoạt động bất hợp pháp hoặc sai phạm khác, hành vi nghi ngờ gian lận hoặc vấn đề an toàn;
(iv) xác lập hoặc thực hiện các quyền bảo vệ đối với các khiếu nại pháp lý;
(v) ngăn chặn sự tổn hại đối với các quyền, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi, người dùng, bản thân bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác; hoặc
(vi) để hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và/hoặc trong trường hợp chúng tôi cho rằng cần thiết để thực thi quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền pháp lý khác.

04. Thu thập thông tin từ bên thứ ba


Chính sách của chúng tôi chỉ trình bày về việc sử dụng và tiết lộ thông tin mà chúng tôi thu thập được từ bạn. Trong phạm vi mà bạn tiết lộ thông tin của bạn cho các bên khác qua Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ như bằng cách nhấp vào đường liên kết đến trang web khác hoặc ứng dụng khác) hoặc qua các trang hoặc ứng dụng khác, các quy tắc khác nhau có thể áp dụng vào việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin mà bạn tiết lộ cho họ. Điều quan trọng cần lưu ý rằng các dịch vụ của bên thứ ba đó có thể có các chính sách về quyền riêng tư của riêng họ và chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ chúng. Việc bao gồm đường liên kết đến trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba không phải là sự giới thiệu cho trang web hoặc dịch vụ đó.

Các trang của bên thứ ba có thể có thông tin hoặc dịch vụ bất hợp pháp, không hợp lý hoặc một số người có thể cho rằng không thích hợp hoặc khó chịu. Trước khi sử dụng các trang, ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba, chúng tôi đề nghị bạn đọc và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện dịch vụ, bảo hành, và chính sách về quyền riêng tư của trang đó và đảm bảo bạn đồng ý với các điều khoản của họ. Bạn công nhận rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ, hoặc mô tả các dịch vụ hoặc sản phẩm mà bạn nhận được từ các trang hoặc ứng dụng bên thứ ba hoặc trong phạm vi mà các thông lệ thực hiện về quyền riêng tư của các trang này, và Chính sách về quyền riêng tư này không áp dụng đối với các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba đó. Bạn hiểu biết và tự nguyện chịu mọi rủi ro khi sử dụng các trang hoặc ứng dụng của bên thứ ba để mua sản phẩm và dịch vụ. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các trang, ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó và việc bạn sử dụng chúng.

05. Quảng cáo


Chúng tôi có thể sử dụng công nghệ quảng cáo để phục vụ quảng cáo (bao gồm quảng cáo mục tiêu) khi bạn sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các bên thứ ba và chia sẻ với họ Thông tin không cá nhân để hỗ trợ chúng tôi đánh giá sự thành công của chiến dịch quảng cáo và giúp chúng tôi hướng về người dùng. Bạn có thể bỏ chọn nhiều mạng quảng cáo bên thứ ba, bao gồm những mạng do các thành viên của Sáng kiến quảng cáo mạng lưới ("NAI") và Liên minh quảng cáo kỹ thuật số ("DAA") hoạt động. Để biết thêm thông tin về thông lệ này bởi thành viên NAI và DAA, và những chọn lựa của bạn về việc cho phép các công ty này sử dụng thông tin, bao gồm cách bỏ chọn mạng lưới quảng cáo bên thứ ba do các thành viên NAI và DAA hoạt động, vui lòng vào trang web tương ứng của họ: www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp và www.aboutads.info/choices

*** Chúng tôi lưu giữ thông tin thu thập được trong bao lâu ?


Chúng tôi đánh giá cao sự riêng tư của bạn và quản lý Thông tin cá nhân của bạn, do đó, vào bất kỳ lúc nào, bạn có thể yêu cầu thay đổi và cập nhật bằng cách gửi email cho chúng tôi tại địa chỉprivacy@olymptrade.com . Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa lỗi hoặc xóa Thông tin cá nhân của bạn (trừ lịch sử giao dịch của bạn và các dữ liệu khác mà chúng tôi phải giữ lại theo luật pháp hiện hành) bằng cách gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ privacy@olymptrade.com

Vui lòng lưu ý rằng trừ khi bạn hướng dẫn cho chúng tôi khác, chúng tôi sẽ giữ lại thông tin thu thập được chừng nào còn cần thiết để cung cấp các Dịch vụ và tuân theo các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực hiện các thỏa thuận của chúng tôi. Chúng tôi có thể chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa bỏ những thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác vào bất kỳ lúc nào và tùy ý chúng tôi quyết định.

*** Làm thế nào chúng tôi bảo vệ và truyền thông tin của bạn ?


Chúng tôi quan tâm đến việc thực hiện và duy trì tính an toàn của Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, và thông tin của bạn. Chúng tôi áp dụng các thủ tục tiêu chuẩn của ngành và chính sách để đảm bảo sự an toàn thông tin của người dùng, và ngăn chặn việc sử dụng trái pháp bất kỳ thông tin nào như vậy. Mặc dù chúng tôi thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo vệ thông tin, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về hành động của những người có được quyền truy cập trái phép hoặc lạm dụng Dịch vụ của chúng tôi, và chúng tôi không đảm bảo, dù rõ ràng, ngụ ý hay hình thức khác, rằng chúng tôi sẽ ngăn chặn sự truy cập đó. Nếu bạn cho rằng sự riêng tư của bạn bị xử lý không theo chính sách của chúng tôi, hoặc nếu có bất kỳ người nào cố gắng lạm dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc hành động không thích hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại địa chỉ privacy@olymptrade.com .

06. Tiếp thị


Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại của bạn, v.v. do chính chúng tôi hoặc bằng cách sử dụng các nhà thầu phụ bên thứ ba của chúng tôi để cung cấp cho bạn tài liệu quảng cáo, về các Dịch vụ cũng như sản phẩm, dịch vụ, trang web, và ứng dụng liên quan đến  các đối tác và công ty liên kết của chúng tôi; (gọi chung là: "Công ty liên kết tiếp thị"), mà chúng tôi tin rằng có thể bạn quan tâm. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ và tiết lộ Thông tin cá nhân với Công ty liên kết tiếp thị của chúng tôi để cung cấp các chương trình tiếp thị khác nhau mà chúng tôi hoặc Công ty liên kết tiếp thị của chúng tôi tin rằng phù hợp với bạn. Ngoài việc tôn trọng quyền riêng tư của bạn mà chúng tôi cung cấp cho bạn trong tài liệu tiếp thị đó với ý nghĩa là từ chối không nhận thêm các chương trình tiếp thị từ chúng tôi hoặc từ Công ty liên kết tiếp thị của chúng tôi. Ngoài ra, vào bất kỳ lúc nào, bạn có thể yêu cầu hủy đăng ký và ngưng nhận tài liệu quảng cáo bằng cách gửi thông điệp trống với từ "gỡ bỏ (remove)" đến địa chỉ  privacy@olymptrade.com .

Nếu bạn hủy đăng ký, chúng tôi sẽ gỡ bỏ địa chỉ email của bạn ra khỏi danh sách phân phát tiếp thị của chúng tôi và từ bất kỳ danh sách nào sau này mà chúng tôi có thể chia sẻ với Công ty liên kết tiêp thị của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn có thể cần hủy đăng ký riêng lẻ khỏi chương trình tiếp thị do các Công ty liên kết tiếp thị của chúng tôi gửi. Xin lưu ý rằng cho dù bạn hủy đăng ký khỏi danh sách gửi thư tiếp thị củ chúng tôi, chúng tôi có thể tiếp tục gửi các cập nhật và thông báo liên quan đến dịch vụ của chúng tôi. Bạn công nhận và đồng ý rằng khi tải về, cài đặt hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các đối tác đáng tin cậy và Công ty tiếp thị của chúng tôi nhằm tiếp thị trực tiếp.

*** Giao dịch doanh nghiệp :

Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin, bao gồm Thông tin cá nhân, trong trường hợp giao dịch doanh nghiệp (ví dụ như bán một phần đáng kể doanh nghiệp, sáp nhập, di trú cơ sở dữ liệu, củng cố hoặc bán tài sản của một tài sản hoặc chuyển hoạt động) của Công ty. Trong trường hợp nói trên, công ty tiếp quản hoặc người được chuyển nhượng sẽ có quyền và nghĩa vụ như trong Chính sách về quyền riêng tư này.

07. Các cập nhật hoặc chỉnh sửa Chính sách về quyền riêng tư


Chúng tôi có thể thỉnh thoảng chỉnh sửa Chính sách về quyền riêng tư này, tùy ý chúng tôi quyết định, và phiên bản mới nhất sẽ được đăng tải lên trang web. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét thường xuyên Chính sách về quyền riêng tư này để biết bất kỳ thay đổi nào.

Đăng ký và trao quyền
Thông tin về công ty:
SMARTEX INTERNATIONAL LTD.
Số đăng ký: 1631 CTD 2017
Địa chỉ: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. box 1510, Beachmont,
Kingstown, St. Vincent and the Grenadines
Cách liên lạc với chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi chung nào về các Dịch vụ hoặc thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn và cách sử dụng, vui lòng liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ privacy@olymptrade.com


Nguồn Olymp Trade Việt Nam

Các tìm kiếm liên quan đến OlympTrade Việt Nam

olymptrade có phải lừa đảo
olymp trade lừa đảo
đăng nhập olymp trade
cách chơi olymp trade
olymp trade viet nam
tai olymp trade
olymptrade là gì
olymp trade rút tiền


DMCA.com Protection Status
Links topic : https://www.tampacific.com/2018/09/thong-tin-hop-phap-va-quy-dinh-su-dung-dich-vu-olymptrade.html
- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC

Loading...
  • Google Comment (0)
  • Facebook Comment ()
  • Một số lưu ý khi bình luận

    Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

    Bấm Thông báo cho tôi ( Notify me ) bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời